Nezabudli ste zaplatiť miestne dane?

6. 11. 2018

Skontrolujte si, či ste daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva či poplatok za smeti náhodou nezabudli zaplatiť. Termín na ich zaplatenie uplynul na konci septembra.

Výzvu na zaplatenie nedoplatku mesto ako správca dane vo väčšine prípadov zasiela ako posledné upozornenie na evidovaný nedoplatok pred začatím vymáhania súdnym exekútorom. Správca dane nie je povinný výzvu zaslať. Pohľadávku môže postúpiť ihneď na vymáhanie.

Môže sa stať, že niekedy popri iných povinnostiach pozabudneme na zaplatenie daní, preto chce mesto občanov včas na túto povinnosť upozorniť. Vyhnú sa tak zbytočným problémom a zvýšeným finančným nákladom, ktoré by mohli vzniknúť postúpením ich pohľadávky exekútorovi.

K 31. decembru 2017 predstavovali pohľadávky Mesta Trenčín z dane z nehnuteľností 735 078 eur. Z toho bolo prihlásených v konkurzoch a reštrukturalizáciách bolo 356 250 eur. U súdneho exekútora boli prihlásené pohľadávky vo výške 120 785 eur.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!