Naša cesta k víťazstvu

30. 12. 2021

Trenčín bude Európskym hlavným mestom kultúry 2026. Aká bola naša cesta od prvého stretnutia až po vyhlásenie výsledkov, ktoré znamenali zisk prestížneho titulu pre Trenčín?

Január 2020 – primátor mes­ta Richard Rybníček odpove­dá v novinách INFO TRENČÍN na otázku ako si predstavuje naše mesto o 10 rokov. Okrem iného hovorí: „Verím, že v roku 2026 by mohol byť Trenčín Eu­rópskym hlavným mestom kul­túry. Konkurencia bude veľmi silná, my už začíname na tom pracovať. Zmyslom je, aby sa na tom spolupodieľali aj ľudia, ktorí v meste kultúru priamo ro­bia. Bez nich to nepôjde. Verím, že spoločne pripravíme atraktív­ny a zaujímavý projekt, ktorý sa nám podarí obhájiť, a tak získať pre Trenčín spomínaný titul.“

Február 2020 – v Galérii Vážka sa koná prvé stretnutie, na ktorom primátor mesta pred tvorcami a organizátormi kul­túrnych podujatí predstavuje svoju víziu. Tvoria sa prvé nefor­málne skupiny, ktoré prichádza­jú so svojimi pohľadmi na vec. Kandidujúce mestá sa stretáva­jú so zástupcami ministerstva kultúry, jeden takýto infodeň sa koná aj v Trenčíne.

Jar 2020 – v sídle občian­skeho združenia Nová Vlna sa deje 8 stretnutí – sú na nich zá­stupcovia architektov, študen­tov, kultúrnej obce, organizáto­rov podujatí, organizácií, škôl a inštitúcií. Cieľom je nadviazať spoluprácu s kľúčovými aktér­mi pri príprave projektu Trenčín 2026.

Leto 2020 – mestské no­viny a nová webová stránka www.trencin2026.eu predsta­vujú prvý pracovný tím EHMK, postavený na ľuďoch z kreatívnej a umeleckej sféry, ktorí sa od ja­nuára stretávajú a diskutujú. Je to poriadna výzva. Každý, komu záleží na tom, čo sa v meste deje, má možnosť pridať svoj nápad či projekt. Vzniká interaktívna mapa zaujímavých miest v mes­te, tvorí sa zoznam aktívnych a inšpiratívnych Trenčanov. Programový tím začína oslovo­vať kurátorov a partnerov a začí­najú sa tvoriť prvé programy.

August 2020 – v Parku M. R. Štefánika sa tím EHMK pred­stavuje na prvej tlačovej bese­de. Ku kandidatúre Trenčína sa s podporou hlási Trenčiansky samosprávny kraj a mesto Tren­čianske Teplice.

September 2020 – koná sa 30 osobných stretnutí s rôzny­mi skupinami obyvateľstva. Sú na nich zástupcovia študentov, učiteľov, rodičov, podnikateľov, zamestnancov verejného sekto­ra, kultúrnej obce, folklórnych skupín, športu, umelcov, orga­nizácií životného prostredia, kultúrnych inštitúcií, poslancov, organizácií zastupujúcich ľudí so zdravotným znevýhodnením a organizácií tretieho sektora. Snažíme sa nájsť čo najviac od­povedí na otázku „Čo pre vás znamená Trenčín?“

Október 2020 – na Miero­vom námestí ľudia píšu svo­je predstavy o tom, ako by mal vyzerať Trenčín o 10 rokov. Ich potreby a názory sa líšia v zá­vislosti od komunít, ale všetci majú jedno spoločné. Všetci si prajú ekologické, bezpečné ale aj otvorené mesto s množstvom vzdelávacích a kultúrnych prí­ležitostí s kvalitným verejným priestorom a uvedomelejšími obyvateľmi. Vyzbieralo sa viac ako 40 podnetov. Počet ľudí, kto­rí sa opytovania zúčastnili pre­kračuje 2 tisícky.

November 2020 – Pandé­mia presúva stretnutia do onli­ne priestoru. Výsledkom je viac ako 60 memoránd o spoluprá­ci s partnermi. Príprava projek­tu sa dostáva do finálovej etapy. Rodí sa obsah 60-stranovej pri­hlášky v angličtine (Bid Booku). Jej názov je „Pestovanie zveda­vosti“ – zvedavosť nám pomá­ha byť kreatívni – pýtať sa otáz­ky, experimentovať, skúšať nové veci a hľadať riešenia na príjem­né spolunažívanie s ostatnými Európanmi.

December 2020 – Projekt vytlačený na recyklovanom pa­pieri, farebný a plný myšlienok, ktoré stoja za to, je odovzdaný na Ministerstve kultúry SR.

Január 2021 – Tím Trenčín 2026 sa pripravuje na obhajobu projektu pred medzinárodnou porotou. Našim snom je prezen­tovať Trenčín ako miesto v Euró­pe, v ktorom žijú ľudia otvorenej mysle riadiaci sa európskymi hodnotami a demokraciou.

Február 2021 – Obhajoba je úspešná. Z ôsmich prihlásených miest postupuje Trenčín do fi­nálového kola spolu s Nitrou a Žilinou.

Marec 2021 – Tím Tren­čín2026 spolupracuje s regió­nom Savonlina 2026, ktoré sa uchádza o titul vo Fínsku. Vý­mena umelcov sa pre pandémiu uskutočňuje na sociálnych sie­ťach. Spustili sme pilotný pro­jekt Kultúrni Ambasádori.

Apríl 2021 – Online disku­sie o tom, ako spraviť z dob­rého nápadu projekt. Tím nadväzuje kontakt a možnú spo­luprácu s viac ako 60 mestami nielen v Európe.

Máj 2021 – Oslavujeme Deň Európy zdieľaním fotografií ob­ľúbených miest ľudí z celej Euró­py. Zapojili sa jednotlivci, miest­ne organizácie aj mestá EHMK Eleusis, Oulu alebo Esch-sur­-Alzette. Nazbieralo sa vyše 200 obrázkov. Zapojili sme sa do medzinárodnej siete Culture Next.

Jún 2021 – Sledujeme fín­ske finále súťaže o titul EHMK 2026. Víťazí mesto Oulu. Náš tím spolu s Leaf Academy organizu­je Festival TNT21 Tvoje nápady pre Trenčín. Kandidatúru pod­poruje Trenčianska univerzita A. Dubčeka, ktorá sprostredkuje napojenie na sieť európskych uni­verzít. Koná sa online konferen­cia „Hlava5 umenie vo verejnom priestore“. Spolupracujeme s Ko­šicami, ktoré získali titul EHMK ako prvé slovenské mesto. Hovo­ríme o zapojení do projektu so zá­stupcami hotelov a kúpeľných do­mov v Trenčianskych Tepliciach a Oblastnou organizáciou ces­tovného ruchu.

Júl 2021 – O téme EHMK sa diskutuje na festivaloch Po­hoda, Priestor, Punkáči deťom. Ľudí sme požiadali, aby sa po­delili o svoje myšlienky o budúc­nosti Európy. Centrum Trenčína zažíva jedinečné tanečné pred­stavenie Teleso, ktoré prepája tanečné umenie a architektú­ru. Tím Trenčín 2026 nadväzu­je spoluprácu so Slovak Fashion council, profesionálnou nezis­kovou organizáciou, ktorá pod­poruje a rozvíja slovenský mód­ny ekosystém.

August 2021 – V spolu­práci s Trenčianskym dob­rovoľníckym centrom je otvorený Cultivating Curiosity dobrovoľnícky program. V rám­ci pilotného projektu Curiosity Engineers Bootcamp sa usku­točňujú workshopy pre kul­túrnych pracovníkov na tému Rozvoj publika a inklúzia s me­dzinárodnou odborníčkou Aga­tou Etmanowicz.

August a september 2021 – spolupráca s českou umelky­ňou Kateřinou Šedou na pro­jekte Sobota v nedeľu, ktorý sa snaží kompenzovať pre pandé­miu stratené zážitky. Najväčší kultúrny participatívny projekt mesta so 43 rôznymi podujatia­mi z oblasti kultúry, vzdeláva­nia, športu, gastronómie a ces­tovného ruchu. Viac ako 130 ľudí spolu so 70 organizáciami, inštitúciami a firmami z Trenčí­na a okolia sa podieľa na vytvá­raní dvojitých zážitkov pre svoje publikum, komunitu, klientov, návštevníkov či okoloidúcich.

 

August až december 2021 – spolupráca štúdia Subdigi­tal a prepojenie Trenčianskeho a Zlínskeho kraja v oblasti ar­chitektúry a priemyslu. Kreatív­ne stretnutia v Partizánskom a v Zlíne, výstava Digital Modulari­ty v Galérii M. A. Bazovského.

September až november 2021 – spolupráca s festivalom Pohoda a komunitou skejte­rov v trenčianskom skateparku na projekte Garáž, ktorý dáva príležitosť pre umelecké skupiny a komunity, aby si zorganizova­li svoj vlastný kultúrny program podľa svojich potrieb.

Október 2021 – v spolupráci s hercom Pavlom Serišom priná­šame divadlo na siedmich želez­ničných staniciach.

November 2021 – stostrano­vá prihláška (Bid Book) do finá­lového kola putuje z najvyššieho miesta v Trenčíne – Matúšovej veže do Bratislavy. Príprava zá­verečnej obhajoby.

December 2021 – spuste­nie experimentálnej fázy inte­raktívneho umeleckého diela občianskeho združenia TRAKT na starom železničnom moste. Dielo funguje iba za prítomnos­ti ľudí na moste. Návšteva poro­ty v Trenčíne. Obhajoba nášho projektu pred medzinárodnou porotou – 45 minútová prezen­tácia, 75 minút odpovedania na otázky porotkýň a porotcov. Vyhlásenie výsledkov. Víťazom je projekt so sloganom „Pestova­nie zvedavosti“ z Trenčína.

Ďakujeme tímu Trenčín2026 a všetkým, ktorí pomohli a fandili nám! VĎAKA!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!