Mestskí poslanci rokovali – uznesenia

30. 6. 2005

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na svojom riadnom zasadnutí vo štvrtok 30. 6. schválili o.i. tieto návrhy:


     –      spoluúčasť mesta na realizácii projektu Hudobného divadla podľa predloženého zámeru o.z. Finestrina.


(Hudobné divadlo sa predstavilo trenčianskemu publiku doposiaľ dvomi vydarenými inscenáciami z vlastnej autorskej dielne. Projekt  o.z. Finestrina rieši existenciu profesionálnej divadelnej scény v Trenčíne. Mesto Trenčín podporí  na základe zmluvy o spolupráci projekt sumou 1milión korún)


     –     vyslovili súhlas s informatívnou správou o plnení úloh vyplývajúcich zo Zásad poskytnutia pomoci a súčinnosti Mesta Trenčín vo veci náhradného bývania občanov dotknutých modernizáciou železničnej trate vo variante č. 1


(Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne uznesením č. 448 zo dňa 16.12.2004 schválilo Zásady poskytovania pomoci a súčinnosti Mesta Trenčín vo veci náhradného bývania občanov dotknutých modernizáciou železničnej trate vo variante č. l. Poslanci Mestského zastupiteľstva si vypočuli a vyslovili súhlas s predloženou  správou o plnení jednotlivých úloh. Po ich súhlase môžu byť výsledky individuálnych rokovaní primátora s osobami, dotknutými modernizáciou železničnej trate, potvrdené aj v písomnej podobe.


1. Vytypovanie lokalít, v ktorých bude možné realizovať náhradnú výstavbu rodinných domov so zameraním na oblasti v okolí ich terajšieho bývania:


Mesto Trenčín má vytypované náhradné lokality: pri AOZ k.ú. Zlatovce – 16 parciel a Ul. Soblahovská -20 až 40 parciel. Mesto Trenčín vyvíja aj aktivity na získanie jednotlivých, individuálnych pozemkov na Zámostí.


              2. Príprava územia pre výstavbu náhradných rodinných domov v súlade s časovým harmonogramom:


Vytypované lokality sú v procese prípravy po stránke stavebnej tak, aby boli zabezpečené všetky inžinierskej siete a dopravné napojenie. Konkrétne naplnenie je možné po majetkovoprávnom vysporiadaní.


3. V súčinnosti s vlastníkmi nehnuteľností zabezpečiť výkup vhodných pozemkov v rámci vytypovaných lokalít:


Vlastníci pozemkov vytypovaných pre náhradné bývanie boli oslovení písomne, na základe ich predbežného súhlasu boli začaté vstupné rokovania.


4. Úhrada nevyhnutných nákladov spojených so sťahovaním občanov do náhradných nehnuteľností“


Plnenie tohto bodu je možné až po reálnom vybudovaní náhradných rodinných domov.


             5. Dohoda o časovom harmonograme postupu stavby do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu modernizácie železničnej trate:


             V súčasnej dobe prebieha proces prípravy vydania územného rozhodnutia .


6. Ponuka možných náhrad vlastníkom nehnuteľností:


Všetci dotknutí vlastníci nehnuteľností vyjadrili formu náhrady za nehnuteľnosť písomne. Svoje predstavy prezentovali nasledovne: finančná náhrada, výstavba rodinného domu, zabezpečenie náhradného pozemku, resp. ich kombinácia.


7. Začatie prác na realizácii železničnej trate až po výstavbe nových rodinných domov resp. po vyplatení finančnej náhrady


Táto podmienka je súčasťou projektovej dokumentácie a jej plnenie bude zabezpečené.


           Aby sa proces realizácie prípravy územia na výstavbu náhradných rodinných domov, ako aj samotný výkup a náhradná výstavba konal komplexne a bezproblémovo v záujme občanov, ktorí sú dotknutí modernizáciou železničnej trate, prebralo Mesto Trenčín na svoje plecia realizáciu výkupov jednotlivých nehnuteľností dotknutých modernizáciou železničnej trate a aj samotnú koordináciu a realizáciu prípravy území a samotnej výstavby. Na splnenie tejto úlohy vyčlenili poslanci pri zmene rozpočtu na rok 2005 päťdesiat miliónov korún vo výdavkovej časti. Na pokračovanie týchto prác a prvýkrát aj na samotnú výstavbu budú finančné prostriedky zaradené do rozpočtu mesta na rok 2006.


          Zároveň pribudlo 50 miliónov korún v príjmovej časti rozpočtu. Je to suma na úhradu nákladov, spojených s náhradným bývaním alebo finančným vyrovnaním s majiteľmi domov v roku 2005, ktorú mestu na základe vzájomnej dohody vyfinancuje investor modernizácie železničnej trate – Železnice SR. Táto suma neovplyvní výšku náhrady – 100 miliónov korún, ktorú investor vyplatí mestu za preloženie letného kúpaliska do areálu Ostrova.)+ Červená čiara označuje železničnú trať v Trenčíne po modernizácii podľa variantu č. 1.


 


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!