Mestskí poslanci rokovali – majetkové prevody

30. 6. 2005

         Na svojom riadnom zasadnutí sa vo štvrtok 30. júna stretli poslanci trenčianskeho Mestského zastupiteľstva. Rokovanie viedol viceprimátor Anton BOC, nakoľko primátor Branislav CELLER čerpá riadnu dovolenku.


          Poslanci schválili o.i. tieto návrhy:


–          predaj pozemkov vo výmere 1813 m² a zastavanej plochy 662 m² v k. ú. Kubra pre firmu STAFIS, s,r,o. Trenčín za účelom dvoch obytných domov a zázemia. Kúpna cena za 1 m² predstavuje 800 Sk.


(Firma STAFIS odkúpila susedné pozemky a k výstavbe dvoch bytoviek a zázemia k nim dokupuje od Mesta Trenčín pozemky, ktoré boli v správe m.r.o. Školské zariadenia. VMČ Sever pri prerokovaní tohto predaja žiadal najprv o vypracovanie Zásad predaja nehnuteľného majetku v správe m.r.o. Školské zariadenia. Pri tomto predaji však  nejde o delimitovaný školský nehnuteľný majetok zo štátu na mesto, preto poslanci požiadavku VMČ zamietli)


–          predaj nehnuteľnosti a pozemku pod ňou na Mierovom námestí č. 3 pre firmu HERBARIA spol. s r.o. Trenčín za účelom realizácie zámeru výstavby Zlatej uličky – za hradbami, v súlade s vypracovanou architektonickou štúdiou. Predaj zároveň súvisí so zámerom Židovskej náboženskej obce zriadiť v synagóge Art centrum pre kultúrne vyžitie sa obyvateľov mesta. Plánuje v ňom zriadiť napr. galériu, antikvariát,  kníhkupectvo a umeleckú kaviareň. Nehnuteľnosť na Mierovom nám. 3 bude slúžiť aj ako zázemie pre spomínané Art centrum. Kúpna cena: 7 000 000 Sk.


(Firma HERBARIA je už majiteľom časti pozemku za budovou a zaručila sa splniť nasledovné požiadavky mesta – vytvoriť novú pešiu uličku s obchodnými aktivitami


                               prepojiť priestor vzniknutej Zlatej uličky s Mierovým námestím cez pasáž kúpenej nehnuteľnosti


                              sprístupniť bočnú, t.č. zakrytú fasádu synagógy


                             zabezpečiť nerušený prístup k Piaristickému kostolu


                             prebrať záväzky z platných nájomných zmlúv)


–          zámenu pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín a pozemkov vo vlastníctve firmy Dolná kopanica s.r.o. Trenčín bez finančného vyrovnania.


(Mesto Trenčín sa stalo majiteľom pozemku o výmere 3616 m², ktorý slúži ako súčasť cintorína v miestnej časti Záblatie. Mesto tým vyriešilo dlhoročný problém s vlastníckymi vzťahmi na cintoríne v tejto časti mesta a vyšlo v ústrety občanom Záblatia, ktorí už nebudú mať obavy o miesta posledného odpočinku svojich zosnulých. Do vlastníctva firmy Dolná kopanica prejdú tri pozemky: na Štefánikovej ul. vedľa Araveru – 475 m², svah na Partizánskej ul.- 163 m² a poľná cesta v Kubrej – 2978 m²)


–          zrušenie svojho uznesenia č. 319 zo dňa 24. 6. 2005 o predaji objektov Čipra na Zlatovskej ul. a Putre na Legionárskej ul. verejnou súťažou.


(O predaji objektu Čipra rokuje Mesto Trenčín so súčasným nájomcom a súčasný nájomca objektu Putre má v nájomnej zmluve predkupné právo)


      –      predaj pozemkov na Rozmarínovej ulici pre spoločnosť EUROPEUM, a.s. Nová Dubnica za 1 Sk za účelom výstavby Parkovacieho domu.


(V rokoch 1998-1999 uzatvorilo Mesto Trenčín so spoločnosťou Europeum zmluvu na kúpu pozemkov o celkovej výmere 6747 m² do svojho vlastníctva v lokalite Horný Šianec za 1 Sk. Mesto Trenčín malo podľa zmluvy do dvoch rokov poskytnúť spoločnosti EUROPEUM nehnuteľnosť porovnateľnej výmery v lokalite uvažovanej pre výstavbu za tú istú cenu. Spoločnosť EUROPEUM  chcela od Mesta Trenčín odkúpiť pozemky, ktoré si sama vyhliadla a súdnou cestou žiadala o akceptáciu svojho návrhu. Mesto s týmto riešením nesúhlasilo a súdny spor vyhralo. Napriek tomu muselo svoj záväzok splniť, pretože spoločnosť Europeum neprišla o právo na pozemok, len bez dohody s mestom nemohla určiť lokalitu. Rozhodnutím poslancov MsZ odpredalo pozemok s parkoviskom na Rozmarínovej ul. pod mostom o výmere 2763 m². Firma na ňom vybuduje Parkovací dom, čím výrazne prispeje k zlepšeniu situácie v rámci statickej dopravy v širšom centre Trenčína. Predaj pozemkov bude realizovaný formou zmluvy o budúcej zmluve. Kúpna zmluva bude uzatvorená až po kolaudácii stavby)+ Židovská náboženská obec plánuje zriadiť v synagóge Art centrum

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!