Mestské zastupiteľstvo schválilo na Slovensku zatiaľ jedinečný dokument

10. 11. 2006

          Poslednýkrát v tomto volebnom období sa dnes stretli poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva, aby schválili formou na Slovensku zatiaľ jedinečný dokument – programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2007-2009.         


          „Rozpočet obsahuje 16 programov, okrem iných aj dopravu, vzdelávanie, šport, pozemné komunikácie, či propagáciu. Každý program obsahuje informáciu, koľko naň vyčlení samospráva prostriedkov a čo konkrétne sa má za peniaze daňových poplatníkov vykonať. Detailné rozpracovanie rozpočtu ho priblíži väčšej skupine obyvateľstva. Najviac peňazí pôjde v budúcom roku na vzdelávanie a dopravu. Medzi najväčšie položky v rozpočte patrí výkup a následný predaj pozemkov pod budúcou priemyselnou zónou, výstavba športového areálu na ZŠ, Bezručova ul. a projekt ďalšej etapy juhovýchodného obchvatu. Veľkou investíciou bude aj výstavba novej letnej plavárne a rodinných domov, ktoré musia byť postavené pre modernizáciu železničnej trate ako náhrada za zbúranie pôvodných. Tieto položky však kompletne prefinancujú Železnice Slovenskej republiky,“ povedal po zasadnutí MsZ primátor Mesta Trenčín Branislav Celler.


          Bežné príjmy by v roku 2007 mali dosiahnuť 730,3 milióna korún a výdavky 714,7 milióna. Kapitálový rozpočet bude schodkový pri príjmoch 202,6 milióna korún a výdavkoch 421,5 milióna. Mimorozpočtové operácie prinesú takmer 203,4 milióna korún, rozpočet tak bude vyrovnaný pri celkových príjmoch aj výdavkoch takmer 1,136 mld. korún. Zadlženosť mesta klesne o jedno percento.


          V rámci majetkových prevodov poslanci schválili uzatvorenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve nehnuteľného majetku medzi Mestom Trenčín a Železnicami Slovenskej republiky, predmetom ktorej je vzájomná výmena pozemkov. Zmluva súvisí s prípravou modernizácie železničnej trate. K uzatvoreniu vlastnej zámennej zmluvy dôjde po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavby súvisiace s modernizáciu. Poslanci prerokovali a schválili aj kúpu pozemkov v lokalite priemyselnej zóny od vlastníkov, ktorí majú záujem predať ich. Kúpa sa bude realizovať postupne podľa záujmu investorov o dané územie.


          Mesto Trenčín na základe rozhodnutia poslancov z dnešného mestského zastupiteľstva odpredá spoločnosti Marius Pedersen 31 kusov akcií Považskej odpadovej spoločnosti a 8 akcií spoločnosti Stredné Považie. V oboch akciových spoločnostiach bolo minoritným vlastníkom akcií. Do mestskej pokladne tak pribudne 5 miliónov 340 tisíc korún. Ďalšie 3 milióny 82 tisíc Sk Mesto Trenčín získa za predaj technologických vozidiel, určených na údržbu komunikácií. Novým majiteľom sa stane spoločnosť Marius Pedersen, víťaz verejnej súťaže, ktorú mesto vypísalo na zabezpečenie bežnej a zimnej údržby komunikácií.


          Poslanci schválili aj plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na I. polrok 2007 a zobrali na vedomie Urbanisticko-architektonickú štúdiu centrálne mestskej zóny.


          

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!