Mestské zastupiteľstvo schválilo komisie

10. 3. 2011

Zmena Rokovacieho poriadku


Poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčíne na zasadnutí  10. marca schválili novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva. Ten sa doplnil o ustanovenie, podľa ktorého sa hlasovanie poslancov zverejňuje ihneď pri hlasovaní prostredníctvom dataprojektora. Do článku sa doplnilo ustanovenie o nemožnosti zopakovať hlasovanie v prípade omylu poslanca (poslanec má možnosť opraviť svoje chybné hlasovanie priamo počas hlasovania, pred uplynutím časového limitu hlasovania a zároveň bude vidieť už počas hlasovania ako hlasuje vďaka zverejňovaniu informácie z hlasovacieho zariadenia o priebehu a výsledku hlasovania priamo v rokovacej miestnosti prostredníctvom dataprojektora).


Pri interpeláciách poslancov dochádzalo k nejasnostiam týkajúcich sa písomnej formy podávania interpelácií, preto sa upravila forma podávania interpelácií na písomnú predsedajúcemu alebo ústnu do zápisnice na zasadnutí. Zároveň sa zaviedla povinnosť poslancov naformulovať presný text interpelácie, na ktorú bude odpovedané, nakoľko interpelácia je položená otázka a v minulosti dochádzalo k prípadom, kedy nebolo zrejmé znenie interpelácie a nebolo možné na ňu relevantným spôsobom odpovedať.


 


Viceprimátori


Primátor Richard Rybníček na zasadnutí informoval  o poverení svojich zástupcov. Ak má mesto viac ako 20 000 obyvateľov, primátor môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov primátora.  Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak je v meste zriadená mestská rada, zástupca primátora je jej členom. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení. Ešte 19. februára sa viceprimátormi stali JUDr. Milan Kováčik a Mgr. Renata Kaščáková.


Prvému zástupcovi primátora patrí plat vo výške 70% z základného platu primátora stanoveného v zmysle zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest (t. č. 2636,00 € x 70% = 1845,20 € ). Druhému zástupcovi primátora patrí plat vo výške 60% z základného platu primátora (t. č. 2636 € x 60% = 1581,60 €). Platy oboch zástupcov primátora boli znížené o 10% oproti platu zástupcu primátora a poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie v minulom funkčnom období.


 


Poslanci zložili komisie


Poslanci si podelili miesta v komisiách pri mestskom zastupiteľstve. Pôvodne predložený a na úradnej tabuli zverejnený návrh napokon prešiel viacerými zmenami. Primátor Richard Rybníček vyzdvihol fakt, že poslanci za Smer-SD si mohli presadiť akýkoľvek návrh, avšak rozhodli sa akceptovať princíp pomerného zastúpenia politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve. Komisie sú zložene následovne:


Predseda Finančnej a majetkovej komisie: JUDr. Ján Kanaba


Predseda Komisie životného prostredia, dopravy, investícii a územného plánovania: Ing. Michal Urbánek


Predseda Komisie školstva: Doc. Ing. Oto Barborák CSc.


Predseda Komisie mládeže a športu: Mgr. Ladislav Pavlík


Predseda Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku: MUDr. Stanislav Pastva


Predseda Komisie kultúry a cestovného ruchu: Ján Babič


Predsedovia komisií spolu s viceprimátormi budú zároveň tvoriť osemčlennú Mestskú radu, teda najvyšší poradný orgán mesta a primátora Richarda Rybníčka.


Finančná a majetková komisia: Bc. Tomáš Vaňo, Ing. Pavol Kubečka, Mgr. Rastislav Kudla, Martin Barčák


Komisia životného prostredia, dopravy, investícii a územného plánovania: Vladimír Gavenda, Ing. Emil Košút, Ing. Peter Gašparovič, Patrik Burian


Komisia školstva: Ing. Mário Krist, Mgr. Renata Kaščáková


Komisia mládeže a športu: PaedDr. Daniel Beníček, Patrik Žák


Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku: Ing. Róbert Lifka, Eduard Hartmann, JUDr. Milan Kováčik


Komisia kultúry a cestovného ruchu:  František Koronczi, Dušan Paška, PhDr. Leo Kužela, Branislav Zubričaňák.


Poslanci zároveň zvolili do komisií odborníkov zo strany verejnosti. Na návrh poslanca Smeru-SD Daniela Beníčka do jednotlivých komisií menovali po dvoch ľudí, pričom jeden bol nominantom najsilnejšej politickej strany v zastupiteľstve a druhý ostatných poslancov.


Finančná a majetková komisia: Ing. Peter Mikuš, MBA Peter Hošták PhD.


Komisia životného prostredia, dopravy, investícii a územného plánovania: Ing. František Matečný,  Mgr. Marián Rendek


Komisia mládeže a športu: Ing. Silvia Štefániková, PhDr. Erik Kubička 


Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku: Gustav Teker, Dr. Jozef Hrubo 


Komisia kultúry a cestovného ruchu: Mgr. Josef Kolář, Ing. Vladimír Mráz


Komisia školstva: Mgr. Štefan Kotras, Juraj Pisca 


 


Prenájom priestorov krytej plavárne


Mestskí poslanci schválili prenájom priestorov krytej plavárne pre viaceré subjekty. Krytá plaváreň prešla 1. marca späť do správy mesta Trenčín. Prenájom z dôvodu plynulého zabezpečenia chodu plavárne poslanci schválili ako prípad hodný osobitného zreteľa, preto na schválenie jednotlivých prenájmov spoločnostiam PEPE – FOOD s.r.o., POLYART, s.r.o., Marcelu Horňákovú – Pedikúra ROMANA, ARENA SLOVAKIA s.r.o., Miroslava Pivku, AS Trenčín, a .s., ERES, a. s., Coca – Cola HBC Slovenská republika, EMMA SLOVAKIA, s.r.o., Soňu Korčekovú – ASO VENDING, Tomáša Bartáka – TOBA, bola potrebná trojpätinová väčšina hlasov. 


 


Vynovený Štatút mesta


Poslanci novelizovali Štatút mesta Trenčín, odstránili tým niektoré ustanovenia, ktoré boli v rozpore so zákonom o obecnom zriadení.  Zároveň sa zjednodušili znenia niektorých ustanovení Štatútu. Vo vynovenom Štatúte sa zároveň podrobnejšie určuje postavenie jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva. Zároveň poslanci schválili Návrh zásad pre vytváranie a činnosť poslaneckých klubov v mestskom zastupiteľstve.


 


Nové VZN o dotáciách pre školské zariadenia


Poslanci na zasadnutí nominovali zástupcov mesta do rád škôl, školských zariadení a mestskej školskej rady. V súvislosti so zmenou zákona poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Trenčín na kalendárny rok. Doteraz sa dotácia počítala vzorcom, ktorý vychádzal z výnosu z podielových daní. Po novom dostanú mestské zariadenia pevne stanovenú čiastku, súkromné a cirkevné zariadenia budú dostávať o 12% menej, t. j. sumu zníženú o kapitálové výdavky. Schválené VZN má za cieľ zrovnoprávnenie financovania škôl a školských zariadení bez ohľadu na ich zriaďovateľa, teda transparentnejší prístup.


 


Téma Železnica


Poslanci mestského zastupiteľstva na návrh nezávislého poslanca Jána Babiča diskutovali aj na tému modernizácie železničnej trate v meste. Babič predložil návrh, aby primátor Richard Rybníček zvolil špeciálnu komisiu, ktorá sa bude téme venovať. V návrhu, ktorí poslanci schválili, ho tiež poverili, aby získal a zverejnil všetku dokumentáciu, ktorá sa železnice týka. Tiež, aby Územné rozhodnutie porovnal s aktuálnym stavom. Primátor poslancov informoval, že už zložil komisiu z radov odborníkov, keď túto tému z vlastnej iniciatívy otvoril. Na základe rokovaní s ŽSR, projektantom Reming Consult a s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácii čoskoro potrebnú dokumentáciu získa. Téma železnice sa na pôdu mestského zastupiteľstva dostala po tom, čo Úrad pre verejné obstarávanie zrušil verejnú súťaž na modernizáciu úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá, čím sa začiatok stavebných prác, naplánovaný na jar tohto roka, posunul na neurčito. Zároveň časť poslancov spolu s občianskymi aktivistami poslali otvorený list na túto tému najvyšším ústavným činiteľom, ministerstvu dopravy a šéfom politických strán zastúpených v NR SR.


 


Interpelácie


Na záver zasadnutia prišli na rad interpelácie poslancov. Poslanec Tomáš Vaňo (ĽS-HZDS) žiadal od primátora informácie v spore s Televíziou Trenčín. Viceprimátorka Renata Kaščáková (SaS) primátorovi predložila návrh z dielne občianskych aktivistov, združených v Trenčianskom fóre, ktorým by boli zasadnutia komisií pri mestskom zastupiteľstve a Mestskej rady verejné. Nezávislý Dušan Paška pripomenul smrť dvoch žien na (ne)prechode Pred poľom a vyzval na riešenie situácie, aby sa zamedzilo ďalším tragédiám. Ján Babič pripomenul, že nie sú aktualizované tabule s evidenčnými číslami pri parkovacích miestach, ktoré slúžia pre potreby mestského úradu. Tiež požadoval skrátiť hodiny na povolenie vjazdu na Mierové námestie z 11:00 na 9:00. Poslanec Leo Kužela (nezávislý) požadoval informáciu, ako budú občania informovaní o harmonograme vývozu odpadu, keďže prestal vychádzať  mestský časopis INFO. Tiež poukázal na zlý stav podchodu pri hoteli Tatra. Poslanec Ján Kanaba (Smer-SD) sa dožadoval odpovede na interpeláciu z 29. apríla 2010, kedy sa pýtal na to, či mesto žiadalo od firmy Adoz škodu, ktorá mu vznikla po dočasnom vysťahovaní Kultúrneho centra Dlhé Hony. Žiadal tiež opravu zničenej vozovky na Brezovej ulici. Nezávislý poslanec Robert Lifka požiadal, aby interpelácie poslancov a odpovede boli zverejňované na internete.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!