Mesto zväčší kapacitu kubranského cintorína o viac ako polovicu

2. 4. 2009

Situácia s nedostatkom hrobových miest na cintoríne v Kubre je vážna. Jeho kapacita je už úplne vyčerpaná a pochovávať je možné len do starých hrobov po príbuzných. Aj to však iba v prípadoch, pokiaľ uplynula zákonom stanovená tlecia doba. Mesto podniklo potrebné kroky na rozšírenie cintorína a schválilo pre tento účel odkúpenie približne štyritisíc m² susediacich pozemkov.


    Cintorín v Kubre na Hájiku bol založený v prvej polovici 19. storočia. Dnes je na cintoríne celkom 722 hrobových miest. „Terajšia plocha cintorína je asi 8500 m². Plánované rozšírenie predstavuje viac ako 4000 m² a nakoľko sa predpokladá väčšie množstvo urnových hrobov, kapacita cintorína sa zväčší o viac ako polovicu,“ povedal Ľubomír Dobiaš, poslanec VMČ Sever, a zároveň zdôraznil, že problém cintorína trápil kubranských poslancov a pracovníkov mestského úradu už dlhé roky. „Bola to moja osobná agenda, venujem sa tejto téme niekoľko rokov. Podarilo sa nám to prakticky v hodine dvanástej, kedy už niet kam pochovávať, “ dodal Ľ. Dobiaš.


    Celý proces rozšírenia cintorína trval niekoľko rokov. „Vzhľadom k tomu, že pozemky boli zapísané ešte na pôvodných majiteľov, bolo potrebné ukončiť dedičské konania,“ vysvetlila dlhotrvajúci proces poslankyňa Janka Fabová.


    Mesto už vypracovalo kúpne zmluvy a zabezpečilo ich vklad do katastra nehnuteľností.


    „Cena pozemkov bola stanovená na 16,60 eura, čo predstavuje 500 Sk za štvorcový meter. V súčasnosti sú už kúpne zmluvy podané na Správu katastra Trenčín,“ informovala Dana Falckrábová z Útvaru majetku mesta, ktorá sa tejto úlohe na Mestskom úrade v Trenčíne venovala.


    V jednom prípade sa ešte čaká na zápis dedičstva do katastra. Takisto jedno dedičské konanie ešte nie je ukončené. Po vydaní rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva budú dotknuté pozemky vlastníctvom mesta. Následne bude možné pristúpiť k samotnému rozšíreniu cintorína. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!