Mesto vyhlásilo dotácie na aktivity v oblasti životného prostredia

15. 2. 2021

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta vyhlásil primátor Richard Rybníček dotačné kolo v oblasti životného prostredia na rok 2021. Žiadosť môžete podať do 15. marca 2021.

Aj tento rok sa žiadosti podávajú výhradne elektronicky. Môžete tak urobiť vyplnením a odoslaním jednoduchého tlačiva, ktoré nájdete na webstránke trencin.egrant.sk

Ako to urobiť?

Prvým krokom je re­gistrácia s uvedením vašej e-mailovej ad­resy. Na ňu vám prí­de správa s odkazom, na kto­rý treba kliknúť, a tak si aktivovať váš účet. Potom sa už na stránke trencin.egrant.sk môžete prihlásiť a vyplniť žiadosť o dotáciu.

V roku 2021 sa žiadate­lia registrujú do systému len raz, prostredníctvom svoj­ho e-mailu, na ktorý je mož­né podať žiadosť vo viacerých programoch.

Kto môže žiadať?

Mesto môže poskytnúť dotá­ciu právnickým osobám, kto­rých zriaďovateľom nie je mesto a fyzickým osobám – podnika­teľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, pôsobia alebo vykonávajú čin­nosť na území mesta, poskytujú služby obyvateľom mesta. Pod­mienkou pre poskytnutie dotá­cie je, že ku dňu podania žiados­ti o poskytnutie dotácie nemá žiadateľ voči mestu alebo voči právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestom záväz­ky po lehote splatnosti.

Žiadosť i hodnotenie len elektronicky

Dotácie môžu byť poskytnu­té oprávneným subjektom výhradne na základe riadne vyplnenej žiadosti, ktorú treba vyplniť a odoslať výlučne elektronicky z webstránky trencin.egrant.sk 

Prostredníctvom tohto portálu bude prebiehať aj hod­notenie žiadostí členmi komisie životného prostredia pri zastupiteľstve.

Bližšie Informácie o poskytovaní dotácií nájdete vo VZN č. 7/2012

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!