Mesto Trenčín s prebytkom vo výške takmer 42 mil. korún

3. 2. 2006

          Mesto Trenčín dosiahlo bežné príjmy vo výške 671 685 000 korún, bežné výdavky by mali byť vo výške 635 455 000 korún, čo znamená v tejto časti prebytkový rozpočet.


          Kapitálové príjmy dosiahli výšku 141 362 000 korún a kapitálové výdavky sa vyšplhali na 268 577 000 korún. Schodok kapitálového rozpočtu predstavuje 127 215 000 korún.


          Celkové príjmy Mesta Trenčín v roku 2005, bežné a kapitálové, dosiahli výšku 813 047 000 Sk, výdavky bežné i kapitálové boli na úrovni 904 032 000 korún. Rozpočet Mesta Trenčín je podľa tejto schémy schodkový vo výške  90 985 000 korún.


          Mesto Trenčín má však rozpočtované príjmy, ktoré nie sú zahrnuté v rozpočte. Sú uvedené v mimorozpočtových operáciách. Ide o príjmy napr. z prijatých úverov a z prevodov mimorozpočtových fondov. Mesto v roku 2005 prijalo úvery vo výške 89 206 000 korún na financovanie viacerých investičných akcií. V súvislosti s čerpaním prostriedkov z Európskej investičnej banky (EIB) na úverový program s dotáciou, poskytnutý na podporu infraštruktúry miest a obcí, Mesto Trenčín úspešne podalo žiadosť o ich čiastočné refinancovanie z prostriedkov EIB. Súčasťou čerpania týchto prostriedkov je aj poskytnutie nenávratnej dotácie zo zdrojov Európskej únie vo výške 190 tisíc euro, čo v slovenských korunách predstavuje 7 miliónov 308 tisíc korún. Prevody z mimorozpočtových fondov vo výške 43 976 000  korún v praxi znamenajú prevod hospodárskeho výsledku z roku 2004 do rozpočtu roku 2005.


          Po zarátaní týchto mimorozpočtových operácií mesto dosiahlo plusový hospodársky výsledok  vo výške 41 693 000 korún. Do rezervného fondu mesta je povinné odviesť prídel vo výške 10%. Po jeho započítaní bude na konte rezervného fondu približne 28,2 mil. korún. Prebytok hospodárskeho výsledku je príjmom v rozpočte Mesta Trenčín na rok 2006.

  Predbežné plnenie v tis. Sk
Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet – sumarizácia rozpočtu
    k 31.12.
2005
1 Bežné príjmy spolu: 671 685
2 Bežné výdavky spolu: 635 455
3    
4 Bežný rozpočet + 36 230
5 Kapitálové príjmy spolu: 141 362
6 Kapitálové výdavky spolu: 268 577
7 Schodok  
8 kapitálového rozpočtu: – 127 215
9 PRÍJMY SPOLU ( bežné + kapitálové ): 813 047
10 VÝDAVKY SPOLU: 904 032
11  ( bežné + kapitálové )  
12 Schodok/prebytok – 90 985
   
13 Príjmy * 133 182
14   z toho:  
15 Prijaté úvery 89 206
16 prevody z mimorozpočtových fondov 43 976
17 Výdavky * 0,504
18   z toho:  
19 Vklad do spoločnosti
20 Splácanie domácej istiny 0,504
21 PREBYTOK 41 693


         Rozpočet mesta sa skladá z bežných príjmov a výdavkov a kapitálových príjmov a výdavkov. Bežné príjmy sa používajú na financovanie chodu mesta a mestských organizácií. Bežné príjmy pozostávajú vlastne z príjmov z podielových daní zo štátneho rozpočtu, z daní spravovaných Mestom Trenčín a z príjmov z majetku mesta, napr. z prenájmu a pod.


          Kapitálové príjmy plynú do rozpočtu z predaja majetku mesta, ktoré v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách musia byť spätne investované do majetku mesta.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!