Mesto predstavilo štúdiu na rozvoj radových garáží na Juhu

18. 9. 2010

Obyvateľov Sídliska Juh trápi problém s radovými garážami. Do väčšiny z nich zateká, v dezolátnom stave je aj ich asfaltová strešná plocha. Samospráva preto predstavila dotknutým obyvateľom štúdiu, ktorá by mala byť prvým krokom k riešeniu tejto situácie.


Dlhodobý problém s radovými garážami mesto zatiaľ riešilo len čiastočnými opravami problematických miest či nadstavbou v jednej časti sídliska. Niektorí majitelia garáží tiež obmedzili parkovanie na strechách garáží osadením zábran. Urobili to aj napriek tomu, že parkovacia plocha nad garážami je vo vlastníctve mesta. Samospráva preto vypracovala štúdiu na spôsob systémového riešenia problémov, preverenie možností prípadných ďalších nadstavieb, zhodnotenie súčasného technického stavu a celkovú analýzu situácie.


Na zasadnutí výboru mestskej časti začiatkom septembra samospráva predstavila urbanisticko–architektonickú štúdiu „Potenciály rozvoja jestvujúcich radových garáží na Sídlisku Juh v Trenčíne“, ktorej autorom je architekt Michal Vojtek.


„Celé územie urbanistického súboru sídliska Juh je rozdelené do štyroch sektorov. V každom sektore je presne popísaný a zhodnotený stav každej radovej garáže, naznačené sú možnosti prípadnej nadstavby z hľadiska kapacity garážových státí aj možnosti vhodného riešenia, a tým aj zvýšenia kapacity parkovacích miest v bezprostrednom okolí tej–ktorej radovej garáže,“ uviedla Adriana Mlynčeková, vedúca útvaru architektúry a územného plánovania MsÚ Trenčín.


Štúdia si nekladie za cieľ navrhovať či inak definovať celkové riešenia statickej dopravy na sídlisku Juh. Sú v nej však zapracované aj výstupy už staršieho materiálu o statickej doprave, podľa ktorého mesto Trenčín postupnými krokmi rozširuje možnosti parkovania na svojom území. „Tu je však nutné zdôrazniť, že bez zásahu do jestvujúcej zelene to nepôjde,“ upozorňuje Mlynčeková.


Cieľom štúdie bolo pripraviť tzv. manuál na usmernenie investorov – vlastníkov garáží, dať návod na systematické riešenie tohto problému. Otázka investícií do opráv strešných konštrukcií, ktoré dlhoročné zatekanie poškodilo, do budovania nových parkovacích miest a na urovnanie majetkovoprávnych vzťahov sú úlohy pre ostatné odborné útvary magistrátu, orgány mesta a celkový rozpočet mesta, ktorý by mal počítať s vyčlenením primeranej sumy.


Jedným z možných riešení by boli hromadné garáže. „Ukazuje sa však, že na takúto možnosť parkovania a garážovania nie sú ešte obyvatelia pripravení. Hromadné garáže sú preto víziou do budúcna, najmä v strategických plánoch mesta. Fenomén nárastu automobilizmu bude mať totiž skôr stúpajúcu tendenciu než naopak,“ dodala Mlynčeková.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!