Mesto poskytne dotácie na aktivity v oblasti školstva

12. 1. 2018

Žiadosti treba predložiť najneskôr do 19. februára 2018.


V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín vyhlásil primátor Richard Rybníček dotačné kolo na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania.


Informácie o podmienkach poskytovania dotácií nájdete vo VZN č. 7/2012, ktoré je uverejnené na webovej stránke mesta Trenčín v časti Dotácie na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania.


Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom formulári spolu s povinnými prílohami, ktoré nájdete na mestskom webe v časti Dotácie na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania. Podmienkou je, aby žiadateľ mal vysporiadané záväzky voči mestu.


Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, Mierové nám. 2, (pondelok – štvrtok v čase od 8.00 – 16.30 h, v piatok od 8.00 – 14.00 h) alebo poštou (rozhoduje dátum pečiatky na obálke).


Uzávierka prijímania žiadostí je 19. februára 2018.


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!