Mesto ponúka dve pracovné miesta

22. 9. 2021

Už v októbri 2021 je možný nástup na pozície špecialista pre verejné obstarávanie a právnik. Uchádzači o uvedené pracovné miesta, prihláste sa elektronickou poštou najneskôr do 8. 10. 2021 na vyberove.konanie@trencin.sk 

Názov funkcie: Právnik  – 1 pracovné miesto

Predpokladaný nástup: október 2021

Rozsah pracovného úväzku:  plný úväzok – 1,0

Organizačný útvar: Útvar právny MsÚ Trenčín

Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupňa – právo

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • vodičský preukaz skupiny B
 • samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť
 • práca s PC

Mzdové podmienky:

Nástupná mzda od 1100,00 € brutto v závislosti od odpracovaných rokov a odborných skúseností z praxe, zvýšenie mzdy po zapracovaní, výkonnostné príplatky.

Charakteristika pracovného miesta:

 • Príprava právnych analýz, stanovísk, vyjadrení a koncepčných materiálov
 • Prerokovávanie priestupkov, správne konania
 • Príprava, posudzovanie a pripomienkovanie zmlúv a iných právnych dokumentov
 • Zastupovanie mesta na základe poverenia primátora na súdnych konaniach, správnymi a inými orgánmi
 • Príprava, pripomienkovanie a aktualizácia interných predpisov a VZN
 • Príprava podkladov a spracovanie materiálov na rokovanie komisií mestského zastupiteľstva,
 • Vypracovávanie návrhov výziev, žalôb a dohôd
 • Sprístupňovanie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, riešenie sťažností
 • Zabezpečenie komplexného právneho servisu zamestnancom mesta, sledovanie aktualizácie súvisiacej legislatívy

Uchádzači o uvedené pracovné miesto, prihláste sa elektronickou poštou na uvedený kontakt najneskôr do 8. 10. 2021.

Kontakt:

JUDr. Katarína Patková
vedúci kancelárie prednostu
kancelária prednostu

Mesto Trenčín
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín
tel.: 032/6504 255
mobil: 0902 911 142
e-mail: vyberove.konanie@trencin.sk

Mesto Trenčín si vyhradzuje právo pozvať na výberové konanie len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky.

Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní osobitnou pozvánkou s uvedením miesta a času konania pohovoru elektronickou poštou (e-mail). V prílohe č. 1 sa nachádza Informovanie o spracúvaní osobných údajov na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie.

 

Názov funkcie:  Špecialista pre verejné obstarávanie – 1 pracovné miesto  

Predpokladaný nástup: október 2021  

Rozsah pracovného úväzku:  plný úväzok – 1,0 

Organizačný útvar: Útvar právny MsÚ Trenčín

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie, VŠ I. stupňa, VŠ II. stupňa  

Iné kritériá a požiadavky: 

 • bezúhonnosť
 • vodičský preukaz skupiny B 
 • samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť 
 • práca s PC

Mzdové podmienky: 

Nástupná mzda 1100,00 € brutto v závislosti od odpracovaných rokov a odborných skúseností z praxe, zvýšenie mzdy po zapracovaní, výkonnostné príplatky. 

Charakteristika pracovného miesta a náplň práce: 

Komplexné zabezpečovanie procesnej stránky organizovania jednotlivých postupov verejného obstarávania, ktoré zahŕňa: 

 • príprava súťažných podkladov k nadlimitným zákazkám  a podlimitným zákazkám bez el. trhoviska,  kompletizácia všetkých podkladov k zákazke, projektovej dokumentácie, rozpočtu, výkazov výmerov, ich aktualizácia ku dňu vyhlásenia zákazky,
 • komunikácia s riadiacimi orgánmi pri eurofondových zákazkách, príprava súťažných podkladov a dokumentov nadlimitných zákaziek  a podlimitných zákaziek bez el. trhoviska k jednotlivým kontrolám na riadiaci orgán pred vyhlásením zákazky ako aj počas trvania verejného obstarávania, po podpise zmlúv a ich dodatkov,
 • zverejňovanie informácií a dokumentov v profile verejného obstarávateľa po ukončení VO o ktorých to ustanovuje zákon (napr. dodatky k zmluvám, oznámenie o zmene zmluvy a pod.)
 • vyhotovovanie referencií o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby po skončení plnenia podľa zmluvy v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
 • príprava podkladov pre menovanie komisií a poroty pre prípravu súťažných podkladov, komisií a poroty na otváranie a vyhodnotenie ponúk v súlade so zákonom a internými predpismi,
 • zúčastňovania a vedenie komisií k jednotlivým zákazkám,
 • zverejňovanie dokumentov na stránke ÚVO  v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a na stránke Josephine,
 • zúčastňovanie sa pracovným stretnutí potrebných pre koordináciu jednotlivých útvarov pri pripravovaných verejných zákazkách,
 • komunikácia s uchádzačmi,
 • zodpovednosť za dodržiavanie postupov verejného obstarávania v súlade so zákonom a internými predpismi

Uchádzači o uvedené pracovné miesto, prihláste sa elektronickou poštou na uvedený kontakt najneskôr do 8. 10. 2021.  

Kontakt: 

JUDr. Katarína Patková 
vedúci kancelárie prednostu 
kancelária prednostu 

 

Mesto Trenčín 
Mierové námestie 2 
911 64 Trenčín 
tel.: 032/6504 255 
mobil: 0902 911 142 
e-mail: vyberove.konanie@trencin.sk 

 

Mesto Trenčín si vyhradzuje právo pozvať na výberové konanie len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky.  

Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní osobitnou pozvánkou s uvedením miesta a času konania pohovoru elektronickou poštou (e-mail). Vprílohe č. 1 sa nachádza Informovanie ospracúvaní osobných údajov na účel evidencie uchádzačov ozamestnanie. 

 

 

Informovanie o spracúvaní osobných údajov na účel evidencie uchádzačov ozamestnanie 

Osobným doručením, doručením listovou zásielkou alebo zaslaním mailovou poštou  nám poskytujete osobné údaje obsiahnuté vo Vašom životopise za účelom evidencie vdatabáze uchádzačov ozamestnanie prevádzkovateľa v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej  len „Nariadenie EU“) v informačných systémoch prevádzkovateľa. 

Prevádzkovateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 91164 Trenčín, tel.032/6504311, trencin@trencin.sk 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk 

Právny základ spracovania osobných údajov: zmluva  

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: súdy, orgány činné v trestnom konaní, advokáti poskytujúci prevádzkovateľovi právne služby, inšpektorát práce, ďalšie orgány štátnej moci a kontrolné orgány 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude uskutočnený 

Doba uchovávania osobných údajov: 1 rok odo dňa poskytnutia osobných údajov (životopis), žiadosť o zamestnanie bude archivovaná v zmysle registratúrneho poriadku prevádzkovateľa. Po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo v prípade uzavretia pracovnoprávneho vzťahu budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely. 

Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 Nariadenia EU. 

Poučenie o právach dotknutej osoby: 

Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom. 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak: 

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov  
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak: 

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.   

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov  nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom. 

Dotknutá osoba má právo podať podnet na šetrenie v zmysle §100 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pokiaľ má podozrenie, že s jej osobnými údajmi je nakladané nezákonným spôsobom alebo ak spracovaním jej osobných údajov alebo porušením bezpečnosti spracovania došlo k porušeniu jej práv, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64, osobne do podateľne  alebo elektronicky na email  oou@trencin.sk kontakt  na  zodpovednú osobu  zodpovednaosoba@somi.sk 

 

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!