Mesto podporí aktivity v oblasti sociálnych vecí

5. 1. 2018

Žiadosť o dotáciu treba poslať do 27. februára 2018.


V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín vyhlásil primátor mesta Richard Rybníček dotačné kolo na príspevky neštátnym subjektom – grantový program.


Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe riadne vyplnenej Žiadosť o dotáciu na predpísanom formulári spolu s povinnými prílohami a za predpokladu, že žiadateľ má vysporiadané záväzky voči mestu.


Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, Mierové nám. 2, (pondelok – štvrtok v čase od 8.00 – 16.30h, v piatok od 8.00 – 14.00 h) alebo poštou (rozhoduje dátum pečiatky na obálke).


Uzávierka prijímania žiadostí je 27. februára 2018.


Informácie o podmienkach poskytovania dotácií  nájdete vo VZN 7/2012.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!