Mesto podalo žalobu pre zápach, súd ju zamietol

10. 5. 2018

Trenčanov v Zámostí obťažuje v neúnosnej miere už od roku 2015 nepríjemný zápach z droždiarne. Mesto v tejto veci konalo tak, ako mu právne možnosti dovolili. Posledným krokom bola žaloba na prevádzkovateľa droždiarne. Okresný súd v Trenčíne ju však 3. mája 2018 zamietol.

Mesto súdnou cestou žiadalo, aby spoločnosť Old Herold Heffe mala uloženú povinnosť zdržať sa rušenia zápachom. Legislatíva na území Slo­venskej republiky nestano­vuje limity pre pachové látky, ktoré by mala prevádzka spĺ­ňať.

„Mesto v predchádzajúcom období uložilo sušiarni droždia vykonať opatrenia na elimináciu zápachu. V roku 2016 realizovala zahraničná spoločnosť merania pachových látok na výduchu z prevádzky aj imisií pachových látok v okolí prevádzky. Výsledky meraní boli porovnané s limitmi platnými v okolitých štátoch Európskej únie (EÚ), nakoľko Slovensko limity stanovené nemá,“ uviedla Beáta Bredschneiderová z Útvaru stavebného a životného prostredia MsÚ Trenčín.

Výsledkom bolo konštatovanie, že prevádzka spĺňa najprísnejšie limity platné v okolitých krajinách EÚ a technológia zodpvedá najlepšej dostupnej technike. Mesto na základe toho vydalo znovu dočasný súhlas na prevádzku do 31. 10. 2017 s tým, že žiadalo vykonať opakované merania v letnom období. Na základe výsledkov dostala droždiareň opäť dočasné povolenie na prevádzku do marca 2019.

Podľa odborného posudku, vykonaných meraní a ostatných podkladov obstaraných v doteraz vedených konaniach o povolenie prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia, mesto pri prenesenom výkone štátnej správy ako povoľujúci orgán, nemalo možnosť rozhodnúť o nepovolení prevádzky.

Nakoľko však mesto prijímalo ďalšie sťažnosti nahnevaných ľudí, rozhodlo v ich záujme vec riešiť súdnou cestou v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, kedy sa pri posudzovaní primeranosti miery obťažovania zápachom v rámci dokazovania môže prihliadať aj na také skutočnosti, ktoré mesto v povoľovacom konaní pri prenesenom výkone štátnej správy nie je oprávnené zohľadňovať.

Súd žalobu zamietol s odôvodnením, že na podanie žaloby sú aktívne legitimovaní občania, ktorým zápach prekáža a nie mesto. Podľa sudkyne by sa na súde mali proti zápachu brániť občania, vlastníci domov. Rozhodnutie súdu primátora Richarda Rybníčka mrzí. „Žalobu sme podali v záujme našich obyvateľov práve preto, aby sa jednotliví občania nemuseli sami súdiť so spoločnosťou Old Herold Heffe,“ uviedol.

Zápach prekáža nielen Trenčanom, ktorí bývajú v dotknutej lokalite, ale aj návštevníkom mesta. „Aj preto sme považovali aktívnu legitimáciu mesta za danú v tomto prípade,“ skonštatovala Lucia Zaťková z Útvaru právneho MsÚ Trenčín.

Mesto sa voči rozhodnutiu súdu môže odvolať do 15 dní. „Počkáme na písomné vyhotovenie rozsudku a podľa toho sa rozhodneme,“ povedala L. Zaťková.

old herold

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!