Mesto ocenilo detské osobnosti 2011

24. 6. 2011

Mesto Trenčín ocenilo detské osobnosti mesta tohto roka z oblasti kultúry, vedomostí a športu. Vo štvrtok 23. júna im primátor mesta Richard Rybníček odovzdal pamätné listy. Oceneným pripomenul, že našťastie vyrastajú už v slobode, no duch komunizmu naďalej prežíva v jeho a staršej generácií. „Toto mesto a my sme tu na to, aby sme vytvorili podmienky, vďaka ktorým budete môcť rozvíjať svoju osobnosť. A keď príde čas a vy pôjdete do sveta za svojim životom, my vám musíme vytvárať podmienky, aby ste sa chceli a mohli vrátiť do svojho rodného mesta a vrátili mu to, čo vám dalo,“ povedal Rybníček.

Zoznam ocenených:

Kategória predmetové olympiády a postupové súťaže, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu:

Najlepší matematik
Filip Ayazi, pripravovala Mgr. Marta Kákošová – ZŠ, Kubranská
Od 5. ročníka obsadzoval prvé priečky v matematických súťažiach. Tento rok obsadil 2. miesto v okresnom aj krajskom kole matematickej olympiády. Je talentovaný nielen v matematike, ale aj v chémii, geografii a fyzike. V chemickej olympiáde sa umiestnil v okresnom kole na 1. mieste a v krajskom kole skončil štvrtý. Veľmi zdatný je aj v práci s výpočtovou technikou, kde získal viaceré ocenenia aj ako detská osobnosť- informatik roka. Vo voľnom čase sa zaujíma o astrofyziku.

Najlepší geograf
Paulína Podskubová, pripravovala RNDr. Antónia Dvoranová – ZŠ, Dlhé Hony
je nielen najlepšou geografkou v okrese, ale i tretia najlepšia v celoslovenskom meradle. Dokonca jej iba o vlások unikol postup na medzinárodnú geografickú olympiádu do San Francisca v USA. Okrem geografie sa zaujíma a dosahuje výborné výsledky aj v matematike, biológii, angličtine a rétorike, o čom svedčí aj tá skutočnosť, že je ocenená po druhý raz. Paulínka sa vo voľnom čase venuje modernému tancu a športu.

Najlepší technik
Jakub VARTA, pripravila Ing. Jana Kyselicová – ZŠ, Bezručova
Jakub je technicky zameraný, čo dokázal aj úspešným umiestnením v technickej olympiáde. V teste preukázal teoretické znalosti o technických materiáloch, v praktickej časti vytvoril podľa technického výkresu výrobok z dreva, ktorý porotu zaujal. Jakub svoj voľný čas vypĺňa prácou s počítačom. Navštevuje krúžok veda je zábava, kde pracuje s programovateľným legom. Zaujíma sa o fyziku, chémiu, matematiku. Technickú zdatnosť kompenzuje aj záujmom o šport, najmä o futbal. V súčasnosti sa stáva registrovaným futbalistom TTS.

Najlepší biológ
Lukáš Jánošík, pripravil Mgr. Václav Janský – ZŠ, Veľkomoravská
Lukáš zvíťazil v okresnom aj krajskom kole biologickej olympiády a na celoslovenskom kole obsadil 2. miesto v kategórii s témou Vplyv priemyselných hnojív inváznych druhov rastlín na orchidey z rodu kruštík ( epitactis). Ďalej získal 1.miesto v okresnom kole a krajskom kole biologickej olympiády kategórii C teoreticko – praktické časti a 1. miesto v okresnom kole a krajskom kole olympiády Poznaj a chráň, v kategórii botanika. S prácou mu pomáhal jeho učiteľ Mgr. Václav Janský a poďakovanie patrí i Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti , ktorá mu sponzorsky urobila rozbory vody. Lukáš je všestranne nadaný , o čom svedčí i jeho úspešná účasť v okresných kolách fyzikálnej, geografickej i dejepisnej olympiáde. O tom, že je to výborný študent, nikto nepochybuje, v triede ho majú radi ako super kamaráta a na otázku, aký má teraz najväčší sen, odpovedal: „Pekná hrebeňovka po Belianskych Tatrách .“

Najlepší historik
Matej Jando, pripravila Mgr. Mária Szalayová – ZŠ, Dlhé Hony
Matej sa o históriu zaujíma od detstva, svoje vedomosti a výborné pamäťové schopnosti rád uplatňuje súťaživou formou, čoho dôkazom je víťazstvo v okresnom kole dejepisnej olympiády a II. miesto v krajskom kole. Do súťaží sa zapája i z predmetov matematika a geografia. V učení dosahuje výborné výsledky.

Najlepší olympionik v anglickom jazyku
František Smatana, pripravila Mgr. Erika Topilinová – ZŠ, Hodžova
František sa vrátil do lavíc základnej školy po niekoľkoročnom pobyte v zahraničí a okamžite sa zapojil do diania triedy a školy. František je v triede obľúbený, veľmi priateľský, cieľavedomý. Zaujíma sa o hudbu, umenie a predovšetkým o jazyky, hlavne o anglický. Svoje jazykové znalosti využil aj v olympiáde z anglického jazyka, kde v kategórii anglofónni žiaci získal krajskom kole 1.miesto a v celoslovenskom kole skončil druhý.

Najlepší olympionik v nemeckom jazyku
Soňa Jankurová, pripravovala Mgr. Alena Benešová – ZŠ, Ul. L. Novomeského
V škole dosahuje veľmi dobré vyučovacie výsledky. Osobitný vzťah má k nemeckému jazyku, zaujíma ju aj história a kultúra Nemecka.
Soňa sa prebojovala cez 1. miesto v okresnom kole do krajského kola, kde sa umiestnila druhá. Soňa je tichšej povahy so zmyslom pre humor, v kolektíve rovesníkov akceptovaná a obľúbená.

 

Kategória súťaží zameraných na umenie, literatúru a hudbu:

Najlepší Slávik Slovenska
Nina Kohoutová a Simona Lengvarská – obidve na 2. mieste v KK
Nina Kohoutová, pripravovala Dr. Miroslava Kaliňáková – ZŠ, Dlhé Hony
Je šikovnou a bystrou žiačkou druhého ročníka. K práci pristupuje zodpovedne, usilovne a tvorivo. Je už zrejme rodinnou tradíciou, že aj Ninka je nadanou v oblasti hudby, ale i v ostatných umeleckých odboroch ako je umelecký prednes či výtvarné umenie. Je tiež členkou detského folklórneho súboru Kornička. Tento školský rok sa prvýkrát zúčastnila speváckych súťaží Trenčianske hodiny a Slávik Slovenska, na ktorých hneď získala popredné miesta.
Simona Lengvarská, pripravovala Mgr. Dana Dolejská – ZŠ, L. Novomeského
Je talentovaná, pracovitá a ambiciózna žiačka. Ľudovej hudbe sa venuje od svojich 4 rokov vo folklórnom súbore Kornička. K hudbe ju vedú obaja rodičia, ktorí účinkujú vo folklórnom súbore Družba. Tento rok bol pre Simonku mimoriadne úspešný. Vyspievala si 1.miesto v speváckej súťaži Trenčianske hodiny a zvlášť cenné je pre ňu umiestnenie v krajskom kole súťaže Slávik Slovenska, kde získala krásne 2.miesto.

Najlepší recitátor
Dominika Žilková, pripravovala Mgr. Viera Žilková – ZŠ, Dlhé Hony
Umelecké slovo je neoddeliteľnou súčasťou Dominikinho života. Nepozná krajší okamih, ako keď tlmočí myšlienku básnika či spisovateľa a vidí, ako ju spracúva srdce poslucháča. Miluje divadlo, moderovanie, fotenie, tento rok je absolventkou výtvarného odboru v ZUŠ K. Pádivého a absolventkou divadelného odboru v Súkromnej ZUŠ Trenčín.

Kategória Základná umelecká škola:

Najlepšia flautistka
Nikola MARUŠINCOVÁ, Eva Kršková – ZUŠ K. Pádivého
Nikola je výrazným talentom a napriek tomu, že je len v druhom ročníku ZUŠ K. Pádivého, vystupovala už na verejných koncertoch, svojou hrou spestrovala rôzne spoločenské udalosti v rámci mesta Trenčín. Jej najväčším tohtoročným úspechom je získanie prvého miesta v celoslovenskej súťaži“ ČAROVNÁ FLAUTA“ v Nižnej. Okrem tohto nádherného ocenenia si odniesla z tejto súťaže titul „absolútneho víťaza súťaže“ a titul „ Laureát súťaže“. K úspechu ju doviedla p. uč. Eva Kršková.

Najlepšia tanečná skupina
Španieláčik, pripravila Janette Strhárska – ZUŠ K. Pádivého
Španieláčik je tanečná kreácia v zložení Mária Rychtárechová, Lujza Lehotská, Martina Hagarová, Alžbeta Talčíková, ktorá pod vedením Janette Strhárskej získala prvé miesta na všetkých súťažiach, ktorých sa zúčastnila. V roku 2011 získali prvenstvo na súťažiach Senecká dúha, Saltare irbis Malacky, Scénický tanec Kysucké Nové Mesto, moderný tanec Dance Bojnice.

Najlepší gitarista
Peter VASKO, Jana Kamarášová – ZUŠ K. Pádivého
Peter študuje hru na gitare 7. rok v triede p. uč. Jany Kamarášovej, je absolventom I. stupňa hudobného odboru. Svoje štúdium pred pád dňami zavŕšil úspešným absolventským polorecitálovým koncertom. V tomto roku dosiahol veľmi pekné ocenenia, a to na : Gitarovej súťaži v Prievidzi, kde bol vyhlásený ako Laureát celej súťaže a na celoslovenskej súťažnej prehliadke „mladých gitaristov“ v Bratislave sa umiestnil v zlatom pásme. Tiež účinkuje v školskej hudobnej kapele GLASS RAIN a školu reprezentuje na rôznych verejných vystúpeniach pre mesto Trenčín.

 

Kategória športové súťaže, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách:

Najlepší v cezpoľnom behu
Družstvo žiakov Matúš Bero, Matúš Pastirik, Róbert Bulejko, tréner Mgr. Roman Bakoš – ZŠ, Na dolinách
Žiaci 8. a 9. ročníka športovej futbalovej triedy triedy úspešne reprezentujú školu aj v iných športových disciplínach už od 5. ročníka. Robia česť svojej škole i mestu, v ktorom žijú. V súťaži v cezpoľnom behu dosiahli úspech, keď sa prebojovali do krajského kola, kde obsadili 2. miesto. Na súťaž ich pripravil Roman Bakoš , učiteľ telesnej výchovy.

Najlepší atlét
Jozef Vaníček, pripravovala Mgr. Zuzana Šinková – ZŠ, Ul. L. Novomeského
Jozef sa pravidelne venuje športovým aktivitám -fitnes, atletika, športové hry. Pri tréningoch je disciplinovaný a náročný voči sebe. V triednom kolektívne má funkciu „vodcu“, má veselú povahu , je akýmsi „triednym zabávačom“. Spolužiaci ho majú veľmi radi pre jeho veselú povahu, je akýmsi triednym zabávačom a zároveň autoritou triedy. „K reprezentácii školy pristupoval zodpovedne a potešil nás 1.miestom v krajskom kole atletiky vo vrhu guľou,“ vyjadrila radosť pani učiteľka Šinková.

Najlepší v malom futbale
Družstvo mladších žiakov, tréner Mgr. Marián Lopatka – ZŠ, Hodžova
Majstrov Slovenska v malom futbale tvoria mimoriadne nadané dva ročníky chlapcov, tretiakov a štvrtákov, ktorí prešli bez zaváhania jednotlivými kolami súťaže. Najlepšie výkony podali na majstrovstvách Slovenska v Senci, kde v konkurencii víťazov ôsmich krajov vysokými víťazstvami dokázali svoj talent. Ich výkony veľmi pozitívne hodnotili aj prítomní futbaloví experti s tým, že v tomto družstve sa možno nachádzajú budúci mládežnícki reprezentanti Slovenska. Ocenenie preberie najlepší strelec majstrovstiev a kapitán mužstva Peter Pokorný.

Najlepšie družstvo v gymnastickom štvorboji
Ela Striežencová, Terézia Chromiaková, Etela Sedláková, Barbora Konečná a Diana Kučová, trénerka Mgr. Alena Suchomelová – ZŠ, Ul. L. Novomeského
Družstvo gymnastiek tvoria žiačky 1. – 3. ročníka . Staršie dievčatá sa venujú gymnastike už niekoľko rokov a to aj vo svojom voľnom čase. Pri tréningoch sa sústreďujú na gymnastický štvorboj – cvičenie na lavičke, hrazde, akrobacia na žinenke a preskok cez švédsku debnu. Dievčatá obsadili krásne 2.miesto v krajskom kole, čo je pre nich veľkou motiváciou do budúceho roka.

Najlepší karatista
Marek Vlasák, pripravoval Ján Plachký – ZŠ, Kubranská
Rok 2010 bol pre Mareka zvlášť významný – stal sa majstrom Slovenska a na medzinárodnom turnaji v Budapešti získal zlatú medailu. Tento rok na majstrovstvách Slovenska obsadil 2. miesto. Marek je držiteľom hnedého pásu 2. kyu. Jeho snom je získať medailu na majstrovstvách Európy. Okrem karate Mareka zaujíma florbal, v ktorom by sa rád zdokonaľoval.

Najlepšia športová gymnastka
Veronika Havierová, trénerka Mgr. Katarína Pavlíčková – ZŠ, Východná
Veronika je veľmi milé, priateľské dievča, ktoré v škole patrí medzi najlepších žiakov. K povinnostiam pristupuje zodpovedne. Nevyniká len prospechom, aktívne sa venuje aj športu, konkrétne športovej gymnastike. Pod vedením učiteľky a trénerky Mgr. Kataríny Pavličkovej dosiahla veľa pekných výsledkov, v tomto školskom roku získala 1. miesto v Slovenskom pohári.

Najlepšie florbalistky
Družstvo mladších žiačok, pripravoval Mgr. Jaroslav Felgr – ZŠ, Kubranská
Hokejka a florbalová loptička sú im také blízke ako iným dievčatám šminky. V okresných súťažiach mali čisté konto bez prehry, v krajskom finále Orion cup na oficiálnych majstrovstvách Slovenska ich zdolali iba florbalistky z Pruského. V turnaji Excel cup v Prievidzi v krajskom finále prehrali opäť len s florbalistkami z Pruského. Najlepšia strelkyňa družstva je ich kapitánka Patrícia Martovová.

Najlepší v ľadovom hokeji
Družstvo žiakov – športová hokejová trieda, tréner Mgr. Pavol Bratranec – ZŠ, Hodžova
Žiaci 9. ročníka športovej hokejovej triedy skončili na majstrovstvách Slovenska v ľadovom hokeji v Prievidzi na výbornom 2. mieste. Počas celého turnaja podávali výborné výkony a titul im unikol doslova v poslednej chvíli. Na družstve sa prejavila koncepčná práca trénerov Martina Sojku a Pavla Bratranca, ktorí vštepili mužstvu disciplínu a kreativitu, na ktorej môžu chlapci stavať aj v ďalšej svojej kariére. Ocenenie preberie kapitán mužstva Tomáš Vavro.

Najlepšie v bedmintone
Michaela Rajcová , Martina Bažíková, tréneri Marián Smrek a Michal Matejka – ZŠ, Kubranská
Michaela a Martina sú výborné kamarátky. Sú veselé, príjemné a zodpovedné. Bedminton trénujú a hrajú už niekoľko rokov. Ich úspechom je získanie striebornej medaily na Majstrovstvách SR. V celoslovenskom rebríčku dievčat v ich kategórii sú umiestnené v prvej desiatke. Okrem bedmintonu obidve úspešne reprezentujú školu v ľahkej atletike aj v ďalších športových súťažiach.

Kategória najúspešnejšia škola vo vedomostných súťažiach a olympiádach:
ZŠ Dlhé Hony

Kategória najúspešnejšia škola v športových súťažiach:
ZŠ Hodžova

Richard Nemec
hovorca mesta Trenčín

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!