Mesto musí doriešiť priestory na vzdelávanie detí

21. 9. 2018

Školopovinných detí pribúda. V Zámostí je tento fakt citeľný najmä pre Základnú školu Na dolinách, ktorá potrebuje voľné priestory pre otvorenie ďalších tried. Dočasne v nej sídli aj súkromná základná škola Futurum. Pri riešení tohto problému ide ale o tri budovy, štyri školy a o všetky deti, ktoré sú alebo budú ich žiakmi.  

„Futurum má prenajaté jedno krídlo našej školy. V ostatných 3 rokoch u nás pribudli ďalšie triedy v dôsledku výstavby v Zlatovciach a Záblatí. Nárast detí je markantný. Avizovali sme to už pred dvoma rokmi. Akútne potrebujeme tento priestor. V tomto školskom roku je vyučovanie kmeňových tried aj v odborných učebniach a školskom klube,“ uviedla riaditeľka ZŠ Na dolinách Anna Plachká.   

Súkromná ZŠ Futurum by sa mohla presťahovať do osemposchodovej budovy na Kožušníckej ulici, kde sídli aj súkromné gymnázium Futurum. Budova patrí mestu Trenčín, preto zriaďovateľ súkromnej ZŠ a gymnázia vyvolal rokovania o jej odkúpení. Predsedníčka správnej rady Futura, Patrícia Gazdová, hovorí: „Chceli sme v tej budove rozšíriť priestory pre našu základnú školu. Tým, že sme tu už investovali nemalé prostriedky, začala sa otvárať otázka či investovať opäť značné financie, alebo či ich už nevyužiť na zveľaďovanie vlastného majetku.“

Návrh na predaj pre Futurum

Mesto navrhlo v júli 2018 do zastupiteľstva predaj budovy, bez priľahlých pozemkov, pre Futurum za cenu, ktorá zohľadňovala nielen znalecký posudok, ale aj výšku investícií, ktoré Futurum vložilo do rekonštrukcie priestorov na dvoch podlažiach (vyše 270 tisíc). Navrhlo kúpnu cenu 217 tisíc eur. V podmienkach predaja sa myslelo aj na športové gymnázium, ktoré tiež sídli v spomínanej budove. To by aj po zmene vlastníka budovy malo, na základe zmluvy o výpožičke (na 20 rokov) ešte z roku 2005, garantované priestory do roku 2025.

O budovu prejavila záujem župa

Napokon však mestský parlament o predaji nehlasoval, primátor ho stiahol z rokovania. Dôvodom bol písomne deklarovaný záujem Trenčianskeho samosprávneho kraja o túto budovu, ktorý mesto prijalo len dva dni pred rokovaním zastupiteľstva (2.7.2018). So župou zástupcovia mesta predtým o tejto veci hovorili, no kraj vtedy o budovu záujem neprejavil. Primátor teda počas letných prázdnin rokoval priamo s predsedom TSK.

Po spoločných rokovaniach sa našlo riešenie pre všetky deti – zo ZŠ Na dolinách, súkromnej ZŠ Futurum, športového gymnázia i súkromného gymnázia. Ak mestský parlament bude súhlasiť, budovu na Kožušníckej ulici, vrátane priľahlých pozemkov, získa za 540 tisíc eur trenčianska župa. Podmienkou bude, aby ju 20 rokov užívala výlučne na vzdelávaciu činnosť.

Kde sa presťahuje súkromná ZŠ Futurum?

Mesto 26. septembra poslancom predloží aj návrh na prenájom budovy na Ul. 1. mája (oproti Gymnáziu Ľ. Štúra) pre FUTURUM na 10 rokov, od 1.1.2019 do 31.8.2029 za 20 eur za m2 podľa platného VZN o prenájme majetku mesta. Od roku 2004 tu bola v nájme cirkevná základná škola, ktorá sa k 31.8.2018 odsťahovala do vlastných priestorov. Futurum sa zaviaže zrekonštruovať budovu, tak, aby jej zhodnotenie predstavovalo sumu min. 190 tisíc eur, a to najneskôr do konca roka 2019. Rozsah rekonštrukcie musí vopred odsúhlasiť Mesto.

Od 1.1.2019 do 31.8.2019 bude nájomné predstavovať 1 euro za celý predmet nájmu, a to z dôvodu realizácie obnovy budovy. Investovaním 190 tisíc eur si Futurum predplatí nájomné pri cene 20 eur/m2, a to za obdobie od začiatku nájmu 1.9.2019 do 7.11.2024. Potom, až do 31.8.2029 bude celkové ročné nájomné predstavovať 36.622,40 eur, ktoré bude platiť Futurum mestu Trenčín.

Ukončenie výpožičky pre gymnázium Futurum

Od júna 2014 má Súkromné gymnázium FUTURUM na 20 rokov vo výpožičke dve podlažia budovy na Kožušníckej ulici č. 2. Jednou z podmienok uzatvorenia zmluvy bola rekonštrukcia dotknutých priestorov. Futurum tu už investovalo 270 tisíc eur. 

Vzhľadom k tomu, že túto budovu má záujem odkúpiť Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý tu gymnázium Futurum strpí ešte tento a budúci školský rok, Mesto po vzájomnej dohode ukončí výpožičku predčasne, teda nie v roku 2034, ale už k 30.6.2020. Zároveň naplní svoj záväzok voči Futurum, ktorému uhradí alikvótnu čiastku vynaložených financií vo výške 190.568,57 eur za technické zhodnotenie budovy, a to do konca tohto roka. Súkromné gymnázium sa teda o dva roky presťahuje do iných priestorov, ktoré si musí zabezpečiť majiteľ súkromného gymnázia.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!