List primátorovi

23. 1. 2006

          Na redakciu Trenčianskych novín sa obrátili otvoreným listom, adresovaným primátorovi Mesta Trenčín Ing. Branislavovi Cellerovi, šiesti poslanci mestského zastupiteľstva. Regionálny týždenník list uverejnil vo svojom čísle zo dňa 16.1.2006. Nakoľko redakcia nedala v spomínanom čísle priestor aj na reakciu samosprávy a neuverejnila stanovisko Mesta Trenčín ani v nasledujúcom čísle, čo považujeme za hrubé porušenie novinárskej etiky, uverejňujeme list i stanovisko Mesta Trenčín k nemu v plnom znení.


          Mesto Trenčín sa danej problematike podrobne venuje aj v mestskom informačnom dvojtýždenníku INFO, ktorého elektronickú verziu nájdete na tejto webovej stránke. V čísle 2 zo dňa 19. januára 2006 čítajte článok na str. 10 pod titulkom Rovnaké pravidlá pre všetkých a na str. 14 pod titulkom Na ponuku dlho nikto nereagoval.


x x x


 


List primátorovi

Na našu redakciu sa obrátili šiesti poslanci MsZ v Trenčíne s prosbou o zverejnenie otvoreného listu primátorovi Branislavovi Cellerovi. Uverejňujeme ho v plnom znení:


Vážený pán primátor.
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 15. 12. 2005 číslo 651 k Návrhu na uzatvorenie zmlúv o výpožičke na prevádzkovanie a zabezpečovanie jednotlivých športovísk na území Mesta Trenčín, bolo schválené aj uzatvorenie zmlúv o ich výpožičke a zabezpečení ich ďalšieho prevádzkovania medzi mestom ako požičiavateľom a jednotlivými vypožičiavateľmi.
Zmluva o výpožičke a prevádzkovaní Športovej haly na Sihoti nie je v súlade so Zák. č. 369/1990 o Obecnom zriadení, je v rozpore so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín, ktoré sú doteraz platné.
Nie sme za to, aby sa finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta, ktoré sú prostriedkami daňových poplatníkov uprednostňovali súkromné aktivity jednotlivcov, na úkor ostatných. Zmluva neposkytuje žiadne záruky, že majetok mesta bude užívaný v súlade so Všeobecno-záväznými nariadeniami a ostatnými právnymi normami Mesta Trenčín, je zásahom do oprávnených záujmov mesta a prieči sa dobrým mravom. Z uvedených dôvodov vás žiadame, pán primátor, o ukončenie jej trvania.


Poslanci mestského zastupiteľstva Pavol Sedláček, Janka Fabová, Róbert Lifka, Ľubomír Sámel, Ján Babič, Vladimír Poruban.
(Vyššie uvedení poslanci nepodporili svojim hlasovaním ani uznesenie Mestského zastupiteľstva.)


x x x


 Trenčianske noviny zo dňa 16.01.2006 – stanovisko Mesta Trenčín k článku  „List primátorovi“


           Zmluva o výpožičke a prevádzkovaní Športovej haly na Ul. Mládežnícka č. 2 v Trenčíne z 02.01.2006 bola uzatvorená v súlade s platným uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 651 zo dňa 15.12.2005, ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Občianskeho zákonníka v platnom znení a nie je v rozpore s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín. Podľa rovnakých princípov sa na prelome rokov 2004 a 2005 podpisovali zmluvy o výpožičke kultúrnych stredísk na území mesta Trenčín, žiadny poslanec mestského zastupiteľstva proti zneniu zmlúv a v priebehu roka proti činnosti prevádzkovateľov nemal námietky.


          Zmluva poskytuje právne záruky a mechanizmy, ktoré vytvárajú priestor pre riadne fungovanie a plnenie účelu predmetu zmluvy, a ktoré zabraňujú tomu, aby došlo k protiprávnemu a nehospodárnemu nakladaniu s majetkom mesta.


         Zmluva obsahuje zmluvné pokuty za porušenie jej základných ustanovení a možnosť jej ukončenia písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu v trojmesačnej lehote, čím sú vytvorené dostatočné záruky pre ochranu oprávnených záujmov mesta, kontrolný aj sankčný mechanizmus napĺňania zmluvy, dodržiavania všeobecne záväzných nariadení, ostatných právnych noriem mesta a neprieči sa dobrým mravom.


           V článku sa neuvádzajú žiadne konkrétne fakty a skutočnosti, ktoré by potvrdzovali všeobecne formulované tvrdenia autorov, takže je v podstate nemožné sa týmito argumentmi detailnejšie zaoberať. Je však minimálne neštandardné, ak otvorený list ani päť dní po uverejnení v regionálnom periodiku nie je doručený adresátovi, v tomto prípade primátorovi Mesta Trenčín Ing. Branislavovi Cellerovi, spolu s originálnymi podpismi jeho signatárov.


V Trenčíne dňa 20.01.2006


JUDr. Miroslav Holba, vedúci útvaru právneho a matriky


Mgr. Miroslav Jurika, špecialista útvaru právneho a matriky


Ing. František Sádecký, vedúci kancelárie primátora


Tibor Hlobeň – tlačový tajomník kancelárie primátora


x x x


          Žiada sa ešte dodať, že je zarážajúce, že ešte ani dňa 23. 1. 2006 primátor neobdržal spomínaný list. Svedčí to buď o neprofesionalite jeho pisateľov alebo schválnom adresovaní listu len regionálnemu periodiku, bez snahy o riešenie problematiky, za to s jasnou snahou vyrobiť mediálnu bublinu tam, kde je všetko v poriadku.


          Svedčia o tom aj výsledky hlasovania na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Z uvedených poslancov len Ján Babič hlasoval proti navrhovanému uzneseniu (viď webova stránka www.trencin.sk, klik Mestské zastupiteľstvo a Výpisy hlasovaní poslancov MsZ), ostatní sa hlasovania zdržali bez toho, aby v diskusii vystúpili pred ostatnými kolegami a oboznámili ich so svojím stanoviskom. Zdržať sa hlasovania inými slovami znamená nehlasovať pre vnútorný rozpor záujmov alebo nevyjadriť svoj názor. Ako sa chcú piati poslanci, vyjadrujúci svoj názor najmä mimo pôdy mestského zastupiteľstva, zodpovedať na konci volebného obdobia pred svojimi voličmi?


Tibor Hlobeň


tlačový tajomník


Mestský úrad Trenčín


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!