Komuniké z 5. riadneho zasadnutia MsZ v Trenčíne

26. 10. 2007

          Na svojom piatom riadnom zasadnutí v tomto volebnom období sa vo štvrtok 25. októbra stretli poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva. Pôvodne mali na stole 16-bodovú rokovaciu porciu, ktorú rozšírili ešte o dva poslanecké návrhy.


          V rámci majetkových prevodov poslanci o.i. schválili predaj viacerých pozemkov súkromným investorom na výstavbu bytových domov, predaj pozemku na Považskej ul. pri zimnom štadióne pre HK Duklu Trenčín, ktorá chce prístavbou vytvoriť integrálnu súčasť so zimným štadiónom, doplniť ho o rehabilitačno-regeneračné priestory, ubytovacie a stravovacie kapacity pre športovcov a verejnosť. Predaj bude realizovaný zmluvou o budúcej kúpnej zmluve. Po nesúhlasnom vyjadrení poslancov z VMČ Juh bol z rokovania stiahnutý návrh na predaj pozemku na Saratovskej ul. pri autobusovom otoči pre S.P.D. Develop, s.r.o. Trenčín, ktorý tu mal záujem vybudovať polyfunkčný objekt.


          Poslanci schválili zmluvu o výpožičke nebytových priestorov v areáli Mestského hospodárstva a správy lesov na Soblahovskej ulici s Diecéznou charitou Nitra, ktorá tu bude poskytovať sociálnu pomoc občanom bez prístrešia a ľuďom v kríze. Všetky náklady za energie bude hradiť mesto. Nízkoprahová nocľaháreň, útulok a denné azylové centrum majú v rámci resocializácie uspokojením základných životných potrieb týchto občanov zlepšiť kvalitu ich života. Pracovná terapia by mala posilniť ich vnútornú motiváciu k riešeniu sociálnej situácie. Vytvorením sociálnej siete sa zníži počet občanov bez prístrešia, prespávajúcich v domoch na sídliskách, v pivniciach a opustených domoch.


          Mestské zastupiteľstvo schválilo cenový výmer stanovujúci maximálnu tarifu pre mestskú hromadnú dopravu v Trenčíne a cenník MHD, ktorým stanovilo ceny cestovného a dovozného. Obe rozhodnutia nadobudnú účinnosť 1. novembra t.r.


          Poslanci MsZ zmenili štatút mesta, keď v súlade s novelou zákona o obecnom zriadení poskytli primátorovi mesta možnosť navrhnúť poslancom zvolenie až dvoch zástupcov primátora.


          Poslanci schválili nové zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín aj s pripomienkou členov Finančnej a majetkovej komisie MsZ, ktorá odporučila znížiť limity primátora mesta a riaditeľov mestských organizácií pri ich kompetencii schvaľovania predaja hnuteľných vecí, výpožičky nehnuteľných vecí a odpustenia resp. zníženia nedaňovej pohľadávky. Kompetencia primátora je teraz limitovaná sumou 250 tisíc Sk a kompetencie riaditeľov organizácií sumou 100 tisíc Sk.


          Vzhľadom k novým legislatívnym normám a v dôsledku nárastu cien poslanci schválili zmenu výšky úhrady za zaopatrenie v zariadení opatrovateľskej služby, ktorého zriaďovateľom je Mesto Trenčín, na oddelení s nepretržitou prevádzkou, z 50 na 80 Sk za deň. Zvýšenie poplatku za zaopatrenie predstavuje mesačne nárast o 900 Sk k súčasnej úhrade.


          Poslanci zmenili aj VZN o trhovom poriadku pre Trenčianske vianočné trhy, pretože pozemok s miestom pravidelného predaja spotrebného tovaru na Hviezdoslavovej ul. mesto odpredalo. Nová lokalita, kde sa môžu trhy konať, nie je presne definovaná, je ňou celá centrálna mestská zóna. Druhá časť Vianočných trhov, predaj tradičných vianočných a remeselných výrobkov, ostáva naďalej na Mierovom námestí.


          Mestské zastupiteľstvo schválilo aj Koncepciu rozvoja Trenčína v oblasti tepelnej energetiky, ktorá vytvára podmienky pre systémový rozvoj sústav tepelných zariadení na území mesta a zároveň striktne v medziach stavebného zákona a zákona o tepelnej energetike vymedzuje postup povoľovania odpojenia sa od centrálnych zdrojov.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!