Kačice na Váhu zabíjali mikroorganizmy

10. 8. 2006

          Mesto Trenčín rovnako ako trenčianska verejnosť v posledných dňoch so zvýšenou pozornosťou sledovalo dianie okolo uhynutých divých kačíc na sútoku rieky Váh a potoka Teplička neďaleko zimného štadióna na Sihoti. Samospráva však nielen monitorovala situáciu, ale zároveň podnikla dôležité kroky na odstránenie nežiaduceho stavu.


          Mesto Trenčín nenesie žiadnu zodpovednosť za odstránenie mŕtvych kačíc na základe zákona o odpadoch. Spomínaný zákon sa totiž vzťahuje na nakladanie s odpadom živočíšneho pôvodu len vtedy, ak to osobitné predpisy neustanovujú inak. V tomto prípade je osobitným predpisom zákon o veterinárnej starostlivosti. Práve z tohto dôvodu mesto Trenčín vyvinulo aktivity, aby v súčinnosti s Obvodným úradom životného prostredia a Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Trenčíne situáciu vyriešilo v intenciách platných legislatívnych noriem.


          Z vôd Váhu vytiahli po vzájomnej dohode všetkých zainteresovaných strán 17 uhynutých divých kačíc pracovníci štátnej ochrany prírody z Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Po odobratí vzoriek na laboratórne vyšetrenie zvieratá skončili v kafilérii v Mojšovej Lúčke. Zo správy Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne, kde boli vzorky z uhynutých kačíc po vylúčení vtáčej chrípky ďalej laboratórne vyšetrené, vyplýva, že smrť zvierat zapríčinili mikroorganizmy Clostridium perfringens typu A, produkujúce alfa-toxín. Ich výskyt zapríčinil rozklad biologického materiálu, prípadne fekálneho znečistenia vody počas dlhodobého zvýšenia teploty. Znečistenie pravdepodobne spôsobili uhynuté ryby či iné živočíchy, ktoré sa v horúčavách pri brehu rozkladali a hnili. Kačice sa práve týmito zvyškami na rozdiel od rýb kŕmia a to mohlo spôsobiť ich smrť. Vzhľadom na ochladenie nie je predpoklad, že by sa situácia zopakovala.


          Podľa slov prednostky Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne Viery Glesovej, sa vzhľadom na určité legislatívne medzery, na ktoré upozornila prax počas likvidácie uhynutých kačíc v Trenčíne, stretnú v Bratislave odborníci z ministerstiev životného prostredia a pôdohospodárstva i z Ústrednej veterinárnej a potravinovej správy, aby vypracovali jednotný metodický postup, prípadne iniciovali novelizáciu príslušných zákonov, ktoré budú detailne riešiť postup pri likvidácii a veterinárnom šetrení úhynu väčšieho množstva voľne žijúcich, prípadne zákonom chránených zvierat.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!