Investor splnil všetky podmienky

22. 11. 2005

          Zámer prestavby reštaurácie Kotva v susedstve zimného štadióna na polyfunkčný objekt firmou Magnus Center sa stretol s veľkou nespokojnosťou obyvateľov susedných panelových domov, ktorý vyvrcholil petíciou proti výstavbe, adresovanou primátorovi Trenčína Branislavovi CELLEROVI.


          Občania v petícii okrem iného uvádzali, že realizácia prestavby v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie môže mať za následok porušenie statiky obytného domu na Nálepkovej ul. č. 4 a samotná funkčnosť objektu je v rozpore s predstavou akéhokoľvek bývania, pretože diskotéka, piváreň, kasíno, vináreň, reštaurácia, bowling, zásobovanie materiálom a tovarom, hlučnosť agregátov potrebných pre vzduchotechniku a pod. budú mať za následok neustálu neprimeranú hlučnosť. Zároveň nesúhlasili s rozšírením objektu až pod „ich okná“, čo by malo za následok aj výrub zelene medzi Kotvou a obytným domom.


          Primátor Trenčína Branislav Celler ako štatutárny zástupca Spoločného stavebného úradu v Trenčíne sa rozhodol podpísať územné rozhodnutie len vtedy, ak budú do projektu zapracované všetky oprávnené námietky ďalších účastníkov konania, medzi ktorými nechýbali ani obyvatelia panelového domu na Nálepkovej ul. č. 4.


          Ako definoval požiadavky k zámeru rekoštrukcie a dostavby bývalej reštaurácie Kotva na polyfunkčný objekt a  k projektovej dokumentácii Útvar architektúry a stratégie MsÚ nám prezradila jeho vedúca Adriana Mlynčeková:


          „Investorovi sme zadali výpočtom preukázať, že navrhované prevádzky v polyfunkčnom objekte nezaťažia hlukom okolité obytné domy nad prípustnú mieru a posúdiť aj oslnenie a denné osvetlenie týchto domov v zmysle noriem. Úplne sme vylúčili možnosti parkovania klientov polyfunkčného objektu mimo pozemkov investora. Investor musel statickým posudkom  v zmysle platných noriem a legislatívy  preukázať nezávadnosť a dopad navrhovanej rekonštrukcie na obytné domy a navrhnúť riešenie sadových úprav v potrebnom rozsahu ako náhradu za jestvujúcu zeleň..“


          Keďže investor splnil podmienky, Útvar architektúry a stratégie MsÚ pripravil nové záväzné stanovisko k územnému konaniu, do ktorého zakomponoval ďalšie pripomienky k sadovým úpravám, a ďalej i požiadavku zvážiť v alternatíve prekrytie a uzavretie zásobovania alebo  oplotenie smerom k obytnému domu spolu so sadovými úpravami formou vzrastlej zelene. „Obyvateľom domu investor vyjde v ústrety predovšetkým tým, že zrekonštruuje a vybuduje na vlastné náklady kanalizačnú prípojku ústiacu do verejnej kanalizácie práve cez pozemok bývalej Kotvy. Vo veľmi krátkom čase by tento problém, náročný na vynaložené finančné prostriedky museli obyvatelia, vlastníci bytov riešiť, pretože prípojka je v havarijnom stave,“ dodáva A. Mlynčeková.


          Podľa vyjadrenia zástupcu investora, konateľa spoločnosti Magnus Center s.r.o. so sídlom v Trenčianskych Stankovciach Ladislava Medňanského, budúci polyfunkčný objekt bude rozdelený na dve časti. K hotelovej, kde bude 32 izieb a 4 apartmány bude patriť aj suterén, v ktorom len hotelovým hosťom poslúži podzemné parkovisko s kapacitou 32 miest, bowling, discobar a sauna s bazénom. Na prízemí budú služby pre verejnosť najmä vizážneho charakteru – kozmetika, kaderníctvo, masáže, ďalej 14 obchodných jednotiek, kaviareň, cukráreň, reštaurácia a rozsiahla galéria. Zvláštny vchod z bočnej časti objektu postaví investor pre piváreň.


          Podľa Územného plánu sídelného útvaru Trenčín toto územie slúži na umiestňovanie plôch komerčnej občianskej vybavenosti, t.j. plôch s prednostným využitím pre komerčnú občiansku vybavenosť – zariadenia verejného stravovania a ubytovania, maloobchodu, služieb, športu, oddychu, rekreácie a kultúry, prevádzkované na komerčnom základe, čiže je v súlade s územným  plánom. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!