Inauguračný príhovor primátora Trenčína Branislava Cellera

21. 12. 2006

Ctené dámy, vážení páni,


vážené pani poslankyne, páni poslanci


vzácni hostia!

          Začíname nové štvorročné volebné obdobie. Naozaj začíname? Najstaršia zachovaná trenčianska mestská kniha z roku 1476 obsahuje unikátne pravidlá alebo štatúty pre richtára a pre  prísažných, v súčasnom ponímaní poslancov. Je v nej zachytený aj úplný menný zoznam dvanásťčlennej mestskej rady z toho istého roku. Notár Ondrej v nej charakterizuje volených predstaviteľov mesta slovami: “Prísažnými sa majú stať takí, čo sa všetkými silami usilujú o verejný prospech, lebo už zo starých kroník vieme, že osobné prospechárčenie vedie k záhube miest.“ Tieto poučky sú nadčasové a veľmi veľa môžu povedať aj dnešným verejne činným osobám.


       Začíname? Nie, pokračujeme. Som presvedčený, že Trenčín so svojim dedičstvom hodnôt patrí medzi dobré mestá. Nasvedčuje tomu aj časom nie dlhá, ale činmi významná moderná éra  miestnej samosprávy po Novembri 89, ktorú môžem charakterizovať vetou, že Trenčania demokraciu nevymysleli, ale v súčasnosti sa môžu hlásiť k jej pokračovateľom.


Dámy a páni,


          pred chvíľou som zložil primátorsky sľub a pocítil som pri tom váhu zodpovednosti a zároveň aj silu dôvery, ktorú mi občania vložili do rúk. Premýšľal som, ako ju naplniť. Samozrejme v prvom rade plnením volebného programu, napĺňaním predsavzatí a sľubov, cieľavedomou realizáciou plánov, ktoré zlepšia život obyvateľom nášho mesta, sústavným úsilím o krajší, bezpečnejší, čistejší, rozvíjajúci sa a prosperujúci Trenčín.


          Budem konkrétny, našou prioritnou úlohou je riešenie dopravnej situácie v meste. Na výstavbu nového mosta ako prvej etapy budovania juhovýchodného obchvatu, prípravné práce na druhej etape v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom  musí nadviazať aj riešenie statickej dopravy najmä v podobe parkovacích domov. Významný prvý krok v prospech ďalšieho hospodárskeho rastu mesta sme už spravili v priemyselnej zóne. Na komunikácie musí nadviazať infraštruktúra, aby sa toto územie stalo lukratívnym pre podnikateľské subjekty, ktoré chcú zamestnávať ľudí  nie v prvovýrobe či montáži, ale vo sfére vedy a výskumu. Nesmieme zabudnúť ani na najmladšiu či najstaršiu generáciu. Groš zo známej ľudovej rozprávky chceme požičiavať v podobe neustáleho skvalitňovania vyučovacieho procesu i stavu školských objektov, verím, že aj s pomocou prostriedkov z Európskej únie. Trenčianskym seniorom groš vrátime v podobe nielen centier oddychu a služieb, ale aj výstavbou penziónov.


          Som rád, že môžem pokračovať v začatej práci. Verím, že sa mi počas nasledujúceho volebného obdobia s vašou pomocou podarí dotiahnuť do úspešného konca veľké projekty, ktoré Trenčín čakajú. Ak má Trenčín ambíciu stať sa úspešným prosperujúcim mestom s vysokou turistickou návštevnosťou, nesmie sa uzatvárať, nijaká vízia nemôže zostať iba víziou. Trenčín musí byť normálnym rešpektovaným lídrom regiónu a k tomu nedospejeme politickým rozhodnutím, ale prirodzenou cestou. Chceme pokračovať a realizovať aj to, čo sme už začali, na čo sme právom hrdí, na čo sa mnohé iné mestá pozerajú s rešpektom.


          Obce a mestá prevzali na seba množstvo úloh, ktoré pred rokom 2003 vykonával štát. Stačí otvoriť oči a kto chce ten vidí, ktoré mestá sa s touto zásadnou zmenou dokázali vysporiadať. Mesto Trenčín medzi ne, podľa mojej mienky, určite patrí. Je logické, že bez dobrého manažmentu to nie je možné.


          Na mesto prešlo veľa kompetencií, práca v zastupiteľstve sa profesionalizuje, musí tu byť odbornosť. Ľudia musia byť uzrozumení s tým, že musia mať názor na konkrétne problémy mesta, stoja si za ním a potom ho presadzujú.


Dámy a páni,


          nevnímam pozíciu primátora ako politika. Moja práca spočíva v manažovaní mesta, v riadení kam ho smerovať, v tvorbe rozpočtov, starostlivosti o školy. Ale hlavne je o tom, mať potrebu vidieť aj za roh. Primátor je občan, ktorý je vo verejnej službe. V tej chvíli, kedy ho zvolili, pracuje nad rámec politických strán. Je primátorom všetkých občanov mesta. Na to treba aj povzbudenie okolia, blízkych ľudí, spolupracovníkov. Preto sa v tejto chvíli uchádzam aj o Vašu podporu, ochotu a otvorenosť tvoriť s nádejou a radosťou – to všetko produkuje život nových rozmerov. V našom meste sa nepochybne chceme ďalej usilovať tvoriť a napĺňať strategické zámery a plány rozvoja, dostatočne a efektívne financovať služby, riadiť ľudské zdroje, účelne využívať fondové zdroje, zachrániť a rozvíjať naše duchovné hodnoty, kultúrne a prírodné dedičstvo.


          Na záver som si nechal rokmi overenú ľudovú múdrosť: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im!“ Inými slovami, ak sa nám podarí dôveru občanov naplniť, získame na tom všetci Trenčania. Ak pri každom rozhodnutí a čine budeme mať na zreteli všeobecné dobro pre všetkých a budeme postupovať pri tom v múdrosti, vo vzájomnej úcte a s rešpektom jeden k druhému, niet sa čoho obávať, Trenčín nám všetkým bude dobrým domovom.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!