Elektrikári vyzývajú na orezy drevín

17. 11. 2017

Západoslovenská distribučná, a. s. vyzýva majiteľov nehnuteľností, aby orezali stromy ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení. Mali by tak urobiť do 7. januára 2018.

Západoslovenská distribučná a. s. Bratislava, Tím správy energetických zariadení Sever Trenčín v súlade so Zákonom o energetike vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej a. s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Vlastníci a užívatelia pozemkov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení, v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením sú povinní udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné zo strany vlastníka zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote minimálne 25 dní pred plánovaným termínom prác o vypnutie vedenia Západoslovenskú distribučnú a. s.,  tel. č. 032/6533365 – p. Ján Capák

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre vaše odberné  miesto.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 7. 1. 2018.

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a. s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!