Dotačné kolo na aktivity v oblasti školstva

30. 1. 2013

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín je vyhlásené dotačné kolo na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania.


Informácie o podmienkach poskytovania dotácií  nájdete vo VZN č. 7/2012, ktoré je uverejnené na webovej stránke mesta Trenčín: www.trencin.sk – Mesto Trenčín – samospráva mesta Trenčín – všeobecne záväzné nariadenia.


Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom formulári spolu s povinnými prílohami, ktoré nájdete na www.trencin.sk – občan – tlačivá – školstvo, výchova, vzdelávanie. Žiadateľ musí mať vysporiadané záväzky voči mestu.


Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, Mierové nám. 2  (pondelok – štvrtok v čase od 8.00 – 16.30 hod., v piatok od 8.00 – 14.00 hod.) alebo poštou (rozhoduje dátum pečiatky na obálke).


Uzávierka prijímania žiadostí je 28. februára 2013.


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!