Doplnkový výskum časti opevnenia je hotový

25. 1. 2019

Mesto Trenčín dostalo dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 4700 eur na prípravnú etapu obnovy mestského opevnenia.  Doplnkový architektonicko-historický výskum najvýchodnejšej časti južného úseku hradobného múru mestského opevnenia bol ukončený v závere roka 2018.

Výskum bol jednou z podmienok pred uskutočnením zámeru mesta obnoviť túto časť mestského opevnenia. V rozsahu 59 metrov z vnútornej strany hradobného múru boli zdokumentované a analyzované stavebné konštrukcie. Archívna časť výskumu bola zameraná na historické písomné a ikonografické pramene skúmaného objektu.

Počiatok výstavby skúmanej časti murovaného opevnenia možno podľa výsledkov výskumu očakávať v priebehu 2. tretiny 15. storočia. Mladšie renesančné prestavby ako napríklad osadenia nových renesančných strieľní je možné zaradiť do priebehu 3. štvrtiny  16. storočia.

Doplnkový výskum realizovala spoločnosť Pro Monument, s.r.o.

Na základe získaných poznatkov bol vyhotovený aj doplnkový návrh obnovy, ktorý sa stal súčasťou prípravnej dokumentácie plánovanej obnovy národnej pamiatky.

Mestské opevnenie je jedným zo zachovaných symbolov mesta. Patrí k typom jedinečného stredovekého opevnenia, budovaného na ochranu miest v období husitských vojen.

Mesto má záujem mestské opevnenie obnoviť a uchádzať sa o podporu Ministerstva kultúry SR, ktorá by mala byť vyhlásená v priebehu tohto roka.

Obnova je však možná až po zabezpečení nevyhnutných opatrení. K nim patrilo napríklad aj odstránenie náletovej zelene po celej dĺžke opevnenia od átria po hrad, vykonané v septembri 2017.

Mestské opevnenie je Národnou kultúrnou pamiatkou a je v majetku a správe mesta Trenčín.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!