Deti s autizmom sa už učia v nových triedach

25. 9. 2023

V priestoroch bývalej ZŠ, Potočná sme od 1. septembra 2023 zriadili elokované pracovisko Základnej školy, Kubranská. Špeciálne pedagogičky a asistentky sa tu venujú deťom s poruchou autistického spektra bez mentálneho postihnutia. Ich láskavý a trpezlivý prístup oceňujú aj rodičia detí.

Každé dieťa s takouto diagnózou je vo svojich prejavoch špecifické a jedinečné. Len malé množstvo z nich je schopné začleniť sa do bežných tried. Väčšina týchto detí potrebuje a aj im prospieva vzdelávanie s oveľa vyššou mierou individuálneho prístupu.

Hlavným dôvodom zriadenia elokovaného pracoviska s triedami pred deti s poruchou autistického spektra bol fakt, že v širšom regióne absentuje možnosť vzdelávania týchto detí pod záštitou iného ako súkromného zriaďovateľa. So zriadením tried pre deti s poruchou autistického spektra súhlasili poslanci ešte na aprílovej schôdzi mestského zastupiteľstva.

Pokojné prostredie a láskavý prístup

Základná škola na Potočnej ulici ukončila svoju činnosť a práve v budove, kde do konca júna tohto roka sídlila, sa dnes stretávajú deti s autizmom. Pokojné prostredie, súkromie, rekonštruované priestory i poloha školy vytvárajú súbor predpokladov, že tu nájdu priateľské prostredie pre vzdelávanie i popoludňajšie aktivity.

V tomto školskom roku otvorila Základná škola na Kubranskej ulici dve triedy s piatimi deťmi, druhákmi a tretiakmi. Učia ich dve špeciálne pedagogičky a k dispozícii sú im aj dve asistentky. Vyučovanie ide podľa bežného školského vzdelávacieho plánu pre prvý stupeň základných škôl. Deti však majú viac pracovného vyučovania. Je pre nich dôležité, aby získali zručnosť, posilnili svoju jemnú a hrubú motoriku. A absolvujú aj predmety špeciálno-pedagogickej podpory.

Aj v ich prípade má vyučovacia hodina 45 minút, no je trochu iná. Väčšinou sa začína rozhovorom, čo budú na hodine robiť. Potom vypracujú úlohy a stihnú sa aj zahrať. Ak sa takto deti odreagujú, oddýchnu si a je ešte čas, vrátia sa znova k vyučovaniu. Mimoriadne dôležitý je aj prístup špeciálnych pedagogičiek a asistentiek k deťom. V tomto prípade si rodičia ich láskavosť a trpezlivosť vysoko cenia.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!