Čo s poplatkami za školu, škôlku a jasle?

27. 3. 2020

Mesto Trenčín oznamuje zákonným zástupcom detí – žiakov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín, aby z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a v školských zariadeniach až do odvolania dočasne pozastavili platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských zariadení.

Školy a škôlky:

Pozastavenie platieb sa týka:

 • príspevku na činnosť v školskom klube detí (základná škola),
 • príspevku na režijné náklady v školskej jedálni (základná škola),
 • príspevku na úhradu nákladov za dieťa v materskej škole
  • náklady za pobyt dieťaťa,
  • režijné náklady v školskej jedálni,
  • stravovanie (okrem detí predškolského veku),
 • príspevku na úhradu výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole,
 • príspevku na úhradu na činnosť centra voľného času.

Zrealizované platby za obdobie prerušeného vyučovania budú presunuté do obdobia po opätovnom otvorení škôl a školských zariadení. O povinnosti platiť príspevky po obnovení vyučovania budeme vopred informovať.

Detské jasle

Poplatky za poskytované služby v detských jasliach za marec 2020 boli stanovené takto:

 • bežné úkony starostlivosti o dieťa – osoba/deň 4,50 € podľa dennej prítomnosti dieťaťa v marci,
 • stravovanie – celodenná strava 1,50 € – podľa skutočne odobratých jedál počas mesiaca,
 • vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby – osoba/deň 13,00 €

Prevádzka detských jaslí bola v marci otvorená od 2. do 12. 3. 2020 (vrátane), teda spolu 9 dní.

Od 13. marca 2020 Sociálne služby mesta Trenčín neposkytujú sociálne služby v detských jasliach, to znamená, že platba poplatkov je pozastavená.  

Zatvorené až do odvolania 

Prevádzka detských jaslí, rovnako ako materských škôl a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín je od 13. 3. 2020 až do odvolania prerušená. Dôvodom je mimoriadna situácia na Slovensku. Vyhlásila ju Vláda SR pre šírenie koronavírusu a pribúdajúce prípady ochorenia COVID-19.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!