Čo s nadrozmerným odpadom

10. 1. 2018

Na území mesta Trenčín prebieha pravidelný mobilný zber nadrozmerného odpadu zo stojísk zberných nádob podľa stanoveného harmonogramu vývozu.


 


Z kolektívnej bytovej výstavby a  individuálnej bytovej výstavby, párny týždeň:


Štvrtok – Juh I., II., Nad Tehelňou, vrátane priľahlých ulíc s IBV


Piatok – Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, Centrum,  Biskupice a Nozdrkovce, vrátane priľahlých ulíc s individuálnou bytovou výstavbou


 


Z kolektívnej bytovej výstavby a  individuálnej bytovej výstavby, nepárny týždeň:


Štvrtok – Sihoť I., II., III., IV., Pod Sokolice, Pred Poľom, vrátane priľahlých ulíc s individuálnou bytovou výstavbou


Piatok – Kvetná, Nové Zlatovce, Zámostie, vrátane priľahlých ulíc s individuálnou bytovou výstavbou


 


Z individuálnej bytovej výstavby, posledná streda v mesiaci:


Záblatie, Zlatovce, Kubrá, Kubrica, Opatová, Istebník, Orechové, Horné Orechové, Belá


 


Objemný odpad je možné vyložiť len v predvečer dňa vývozu na stojisko zberných nádob na komunálny odpad, pričom musí byť rozložený na čo najmenšie možné časti.


Počas celého roku môžu občania (poplatníci) Trenčína objemný (nadrozmerný) odpad  bezplatne odovzdávať aj v zberných  dvoroch. Na území mesta sú 3 zberné dvory – na uliciach Zlatovská, Soblahovská a K zábraniu. Otvorené sú každý deň, okrem nedele, od 8.00 do 17.30 hod. Náklady na dopravu odpadu do zberného dvora si pôvodca hradí sám.


Nadrozmerný odpad je možné odovzdať aj umiestnením do veľkoobjemového kontajnera najmenej dvakrát ročne – počas jarného alebo jesenného upratovania.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!