Audit záväzkov Mesta Trenčín potvrdil údaje mesta ako jediné pravdivé a presné

16. 11. 2010

Audit potvrdil,  že k 5.11.2010 sú celkové záväzky Mesta Trenčín po lehote splatnosti 3.141.154,90 eur. Podiel záväzkov celkovo po lehote splatnosti k bežným príjmom je 10,88 %. Keďže ide o živý proces, každý deň sa situácia mení, tento údaj sa postupne znižuje. K 5.11.2010 bol dlh mesta po lehote splatnosti viac ako 60 dní 1,11% (320.743,57 eur) k bežným príjmom v roku 2009 (28.869.893 eur).


Zo štátneho rozpočtu prišlo len v prvom polroku 2010 výrazne menej peňazí, ako bolo avizované. Celkový výpadok dane z príjmu predstavuje pre mesto Trenčín sumu 2,5 mil.Eur. Po započítaní kompenzácie v hodnote 344.000 Eur ide o výpadok vo výške približne 2,1 mil.Eur. S týmto stavom sa však Mesto vysporiadalo bez toho, aby to akokoľvek pocítili obyvatelia mesta Trenčín. To znamená, že všetky služby pre občana boli naďalej zabezpečované v nezmenenej kvalite.


Mesto nepristúpilo ani k zvyšovaniu napr. poplatkov za odvoz smetí, ako to bolo v niektorých  iných mestách  a nič podobné nepripravuje ani v budúcom roku.  Naopak, Rozhodnutím primátora hľadalo Mesto rezervy v činnosti úradu vo výške 1,9 mil. Eur. Tiež rokovalo s dodávateľmi služieb, prác a tovaru o splatnosti faktúr na dlhšie časové obdobie, počas ktorého sa môže Mesto s týmito záväzkami reálne vysporiadať. Viacerí partneri predĺžili dobu splatnosti faktúr pre zvyšok tohto roka a tiež pre celý budúci rok.


Za zmienku stojí aj fakt, že investície a rozvoj Mesta pokračoval tak, ako bol naplánovaný.  Z hľadiska eurofondov (rekonštrukcia 3 základných škôl) Mesto zaplatilo zo svojich zdrojov 700 tisíc Eur, ktoré budú Mestu čoskoro vrátené od štátu (z celkovej výšky 2.679.077,98 Eur). Obdobne sú aktuálne pripravené na zaplatenie faktúry v hodnote 1,5 mil.Eur. Tie budú tiež Mestu štátom refundované.


Okrem toho, po zmene vlády sa platby od štátu opäť stabilizovali a situácia sa postupne zlepšuje.Ministerstvo financií prognózuje zvýšenie podielových daní o 23%. Mesto očakáva od štátu okrem plynulých príjmov z podielových daní v ďalších mesiacoch aj preplatenie 5,1 milióna eur za investície súvisiace s modernizáciou železničnej trate a ďalších infraštruktúrnych projektov.


Vzhľadom na už vyššie uvedené očakávané príjmy od štátu sa ku koncu kalendárneho roka  dá predpokladať pokles záväzkov po lehote splatnosti.


Mesto Trenčín nezávislým auditom vyvrátilo nepravdivé fámy o zadĺženosti. Okrem už vyššie uvedených informácií, ešte 1 konkrétny príklad súvisiaci s nepravdivými údajmi o záväzkoch mesta za odpad voči zmluvnému partnerovi Marius Pedersen. Mesto Trenčín zaplatilo k októbru 2010 za odpad sumu 2.500.000 Eur. Občania zaplatili Mestu za odpad k októbru 2010 sumu 1.901.213 Eur.


Z toho vyplýva, že Mesto na služby súvisiace so zberom, odvozom a likvidáciou odpadu tak, ako každý rok dopláca. Nie je teda pravda, že neuhradilo prostriedky vybrané od občanov. V súvislosti s týmto obvinením  Mesto pristúpi k podaniu trestného oznámenia.


 


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!