Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej alokácii pre výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10 podľa územnej príslušnosti k 28.05.2018

30. 5. 2018

Dňa 29.5.2018 zverejnil RO pre IROP oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10 podľa územnej príslušnosti k 28.05.2018.

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 16 474 080 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 11 304 399 Eur a územie MFO 5 169 681 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie pre územie Mestskej funkčnej oblasti Trenčianskeho samosprávneho kraja je v nasledujúcej tabuľke:

Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (Zdroj EÚ) Suma predložený resp. schválených žiadostí predložených v 1. – 5. hodnotiacom kole (Zdroj EÚ) Zostatok alokácie na výzvu do 6. hodnotiaceho kola (Zdroj EÚ)
700 000 € 378 420 € 321 580 €

Pozn.: Zostatok alokácie na výzvu do 6. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 6 stanovený na 29.06.2018.

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „RO pre IROP“) oznamuje žiadateľom, že na základe nedostatočného dopytu žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 (ďalej len „výzva“), RO pre IROP plánuje uzavrieť výzvu dňa 29.06.2018. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Viac informácií o zostatkoch alokácie v iných územiach v rámci SR je dostupných na stránkach Riadiaceho orgánu pre IROP.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!