Informácia o aktualizácii výzvy na Zelenú infraštruktúru

29. 3. 2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že Riadiaci orgán pre IROP dňa 28.3.2019 uverejnil aktualizáciu č. 8 k výzve na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

Uvedená aktualizácia je uverejnená na webovom sídle Riadiaceho orgánu pre IROP

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!