Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN mesta Trenčín

Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania schválil uznesením č. 869 zo dňa 10. 5. 2017 proces obstarania, spracovania a prerokovania Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Trenčín – Centrálna mestská zóna. Ide o aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie, ktorá je kľúčová aj v riešení  dopravných vzťahov v centre mesta, a jej úspešné ukončenie dá ďalší predpoklad ku konkrétnym krokom v tejto oblasti.

Proces Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN mesta Trenčín – CMZ, prešiel procesom Oznámenia o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a procesom prerokovania podľa § 22 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov, t.j. v súčasnosti nie je možné podávať ďalšie písomné pripomienky.

Nakoľko v súčasnosti mesto rokuje s vybranými dotknutými orgánmi štátnej správy, s cieľom vzájomnej dohody s nimi, kompletná dokumentácia Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN mesta Trenčín – CMZ, je zverejnená výhradne za účelom ich  informovanosti a dostupnosti podkladov pre tieto orgány.

Kompletná dokumentácia k Zmenám a doplnkom č. 4 ÚPN mesta – CMZ Trenčín:

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!