Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN mesta Trenčín

Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania v zmysle hore uvedeného zákona aktuálne oznamuje verejnosti a dotknutým orgánom v rámci tohto procesu   prerokovanie Zmien a doplnkov č. 4  Územného  plánu mesta  – Centrálna mestská zóna Trenčín.

Proces obstarania Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN – CMZ Trenčín,  vyplynul z uznesenia MsZ č. 683 zo dňa 12. 12. 2012, ktorým sa schvaľoval platný ÚPN, ďalej z ustanovení §30 ods. 4  a §31 zákona, ktorým je orgán územného plánovania povinný pravidelne, najmenej však raz za 4 roky preskúmať schválený ÚPN, a následne z uznesenia  MsZ č. 869 zo dňa 10. 5.  2017, ktorým  orgány mesta schválili proces obstarania Zmien a doplnkov č. 4  ÚPN mesta  – Centrálna mestská zóna Trenčín.

Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania taktiež podal  listom zo dňa 14. 5. 2018  Oznámenie o strategickom dokumente Okresnému úradu v Trenčíne – Odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci príslušnej legislatívy

Nutnosť obstarať, spracovať, ukončiť a schváliť v orgánoch mesta  Zmeny a doplnky č. 4  ÚPN  mesta – CMZ  Trenčín vyplynula z potreby zosúladiť územno – technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia najmä v dotknutom priestore centrálnej mestskej zóny, nábrežia, a návrhu riešení hmotovo – priestorovej koncepcie územia centra mesta vrátane prislúchajúcich väzieb. Výsledkom tohto procesu bude definovanie dopravnej kostry a podrobnejšie stanovenie priestorového usporiadania územia  a následne vytvorenie legislatívneho rámca pre ďalší stupeň – územný plán zóny.

Zároveň mesto Trenčín ako orgán územného plánovania zvoláva  aj verejné prerokovanie spojené s odborným výkladom  spracovateľa, ktoré sa uskutoční dňa 20 . 6. 2018 (streda) o 16.00 vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ v Trenčíne, Mierové nám. 2, 1. poschodie. Písomné pripomienky môže podať verejnosť v termíne do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli mesta Trenčín.

Kompletná dokumentácia k Zmenám a doplnkom č. 4 ÚPN mesta – CMZ Trenčín:

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!