Vianočné trhy spotrebného tovaru a textilu

Trenčianske vianočné trhy sa uskutočnia v termíne od 10. 12. 2018 do 23. 12. 2018 v čase od 10.00 do 18.00 hod. na ulici Hviezdoslavova a Jaselská pred Posádkovým klubom (ODA) v Trenčíne iba s predajom spotrebného tovaru a textilu.

Poplatok za stánok je stanovený nasledovne:

Mestský stánok stánok/deň v €
celý termín od 10. 12. do 23. 12. 15
Vlastné predajné zariadenie (do rozmeru max. 3 x 3 m) stánok/deň v €
celý termín od 10. 12. do 23. 12. 20

Predaj z vlastných zariadení bude umožnený na základe správcom trhu udelenej výnimky, po predložení písomnej žiadosti predajcu (je súčasťou prihlášky).

INFORMÁCIE ohľadom platby nájomného Vám budú zaslané v AKCEPTAČNOM  LISTE, ktorým potvrdíme Vašu účasť na podujatí a ktorý bude zároveň slúžiť ako záväzný doklad k úhrade nájomného.
AKCEPTAČNÝ  LIST Vám bude doručený poštou alebo mailom na adresu uvedenú v prihláške.

Podmienka účasti:

Podľa novelizácie zákona č. 178/1998 Z. z. – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb, bude mesto zasielať Finančnej správe SR zoznam vydaných povolení na predaj, preto je nevyhnutné, aby ste nám zaslali – priložili k prihláške:

  • fotokópiu platného živnostenského listu/výpis z obchodného registra,
  • fotokópiu strany „ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU“ z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice (ak ide o fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie),
  • v prípade, že ide o predajcu s preukazom ZŤP, ten predloží scan preukazu ZŤP – obe strany.

Prihlášku spolu s prílohami zašlite najneskôr do 15. 11. 2018 na e-mailovú adresu pavol.dobias@trencin.sk alebo gabriela.chorvatova@trencin.sk alebo na adresu:

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Ing. Pavol Dobiaš
Soblahovská 65
912 50  Trenčín

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na: 0902 911 047.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!