Vianočné trhy spotrebného tovaru a textilu

Trenčianske vianočné trhy so spotrebným tovarom a textilom, sa budú konať v centrálnej mestskej zóne na ulici Hviezdoslavova a Jaselská pred posádkovým klubom (ODA).

Poplatok za stánok je stanovený nasledovne:

Mestský stánok – otvorený stánok/deň v €
celý termín 30 €
Vlastné predajné zariadenie (do rozmeru max. 3 x 3 m) stánok/deň v €
celý termín 40 €

 

Predaj z vlastných zariadení bude umožnený na základe správcom trhu uvedenej výnimky, po predložení písomnej žiadosti predajcu (je súčasťou prihlášky).

INFORMÁCIE o platbe nájomného vám budú zaslané v AKCEPTAČNOM LISTE, ktorým potvrdíme vašu účasť na podujatí a ktorý bude zároveň slúžiť ako záväzný doklad k úhrade nájomného.

AKCEPTAČNÝ LIST vám bude doručený poštou alebo mailom na adresu uvedenú v prihláške.

PODMIENKA ÚČASTI: každý záujemca o účasť na trhu musí predložiť dokumenty,  (Zákon č. 178/1998 Z. z. – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb).:

 

Povinné prílohy prihlášky: Podnikatelia/živnostníci

 • Príloha – fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice, t.j. identifikačné údaje pokladnice (vzorový bloček, alebo akýkoľvek iný bloček, ktorý vám vytlačí vaša eKasa).
  alebo

   

 • Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa (v prípade ak je žiadateľ zdravotne ťažko postihnutá osoba) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať eKasu.

Povinné prílohy prihlášky: Fyzická osoba – AUTOR

 • Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať eKasu.
 • Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa, že je autorom predávaných výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.

Povinné prílohy prihlášky: Zahraniční predajcovia

 • Príloha – fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice, t.j. identifikačné údaje pokladnice (vzorový bloček, alebo akýkoľvek iný bloček, ktorý vám vytlačí vaša eKasa).
  alebo

   

 • Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa (v prípade ak je žiadateľ zdravotne ťažko postihnutá osoba) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať eKasu.

 • Príloha – kópia preukazu ZŤP (v prípade ak v čestnom vyhlásení vyznačíte možnosť: povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované služby/tovar, napr. občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím).

 • Príloha – registrácia na DÚ v SR zahraničný žiadateľ doloží registráciu na Daňovom úrade SR

 

Prihlášku spolu s prílohami zašlite najneskôr do 15. 11. 2023 na e-mailovú adresu:
sara.matys@trencin.sk
julius.holec@trencin.sk 

alebo na adresu:
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Sára Matys
Soblahovská 65
912 50 Trenčín

Kontakt v prípade ďalších otázok: 0902 911 202 (v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 hod.) – Sára Matys, MHSL, m.r.o., Trenčín.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!