Vianočné trhy spotrebného tovaru a textilu

Trenčianske vianočné trhy so spotrebným tovarom a textilom, sa budú konať v centrálnej mestskej zóne od 9. 12. 2019 do 22. 12. 2019 na ulici Hviezdoslavova a Jaselská pred posádkovým klubom (ODA).

Poplatok za stánok je stanovený nasledovne:

Mestský stánok stánok/deň v €
celý termín od 9. 12. 2019 do 22. 12. 2019 15 €
Vlastné predajné zariadenie (do rozmeru max. 3 x 3 m) stánok/deň v €
celý termín od 9. 12. 2019 do 22. 12. 2019 20 €

 

Predaj z vlastných zariadení bude umožnený na základe správcom trhu uvedenej výnimky, po predložení písomnej žiadosti predajcu (je súčasťou prihlášky).

INFORMÁCIE ohľadom platby nájomného Vám budú zaslané v AKCEPTAČNOM LISTE, ktorým potvrdíme Vašu účasť na podujatí a ktorý bude zároveň slúžiť ako záväzný doklad k úhrade nájomného.

AKCEPTAČNÝ LIST Vám bude doručený poštou alebo mailom na adresu uvedenú v prihláške.

Podmienky účasti:

Podľa novelizácie zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (po novele č. 101/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. 7. 2014) bude mesto zasielať Finančnej správe SR zoznam vydaných povolení na predaj. Preto je nevyhnutné aby ste nám zaslali – priložili k prihláške:

  • fotokópiu platného živnostenského listu / výpisu z obchodného registra
  • fotokópiu strany „ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU“ z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice (ak ide o fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie),
  • v prípade, že ide o predajcu s preukazom ZŤP, ten predloží fotokópiu preukazu – obe strany

Prihlášku spolu s prílohami zašlite najneskôr do 15. 11. 2019 na e-mailovú adresu:
sara.matys@trencin.sk
jan.koritko@trencin.sk 

alebo na adresu:
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Sára Matys
Soblahovská 65
912 50 Trenčín

Kontakt v prípade ďalších otázok: 0902 911 202 (v pracovných dňoch od 7.15 do 15.15 hod.) – Sára Matys, MHSL, m.r.o., Trenčín.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!