Vianočné trhy spotrebného tovaru a textilu

Trenčianske vianočné trhy so spotrebným tovarom a textilom, sa budú konať v centrálnej mestskej zóne od 9. 12. 2022 do 22. 12. 2022 na ulici Hviezdoslavova a Jaselská pred posádkovým klubom (ODA).

Poplatok za stánok je stanovený nasledovne:

Mestský stánok stánok/deň v €
celý termín od 9. 12. 2022 do 22. 12. 2022 15 €
Vlastné predajné zariadenie (do rozmeru max. 3 x 3 m) stánok/deň v €
celý termín od 9. 12. 2022 do 22. 12. 2022 20 €

 

Predaj z vlastných zariadení bude umožnený na základe správcom trhu uvedenej výnimky, po predložení písomnej žiadosti predajcu (je súčasťou prihlášky).

INFORMÁCIE ohľadom platby nájomného Vám budú zaslané v AKCEPTAČNOM LISTE, ktorým potvrdíme Vašu účasť na podujatí a ktorý bude zároveň slúžiť ako záväzný doklad k úhrade nájomného.

AKCEPTAČNÝ LIST Vám bude doručený poštou alebo mailom na adresu uvedenú v prihláške.

Podmienky účasti:

Podľa novelizácie zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (po novele č. 101/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. 7. 2014) bude mesto zasielať Finančnej správe SR zoznam vydaných povolení na predaj. Preto je nevyhnutné aby ste nám zaslali – priložili k prihláške:

Povinné prílohy prihlášky: Podnikatelia/živnostníci

  • Príloha – identifikačné údaje pokladnice (vzorový bloček, alebo akýkoľvek iný bloček, ktorý vám vytlačí vaša eKasa).
  • Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa (v prípade ak je žiadateľ zdravotne ťažko postihnutá osoba) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať eKasu.

Povinné prílohy prihlášky: Fyzická osoba – AUTOR

  • Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať eKasu.
  • Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa, že je autorom predávaných výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.

Povinné prílohy prihlášky: Zahraniční predajcovia

  • Príloha – identifikačné údaje pokladnice (vzorový bloček, alebo akýkoľvek iný bloček, ktorý vám vytlačí vaša eKasa). Poprípade dať link na vysvetlenie čo je eKasa
  • Príloha – registrácia na DÚ v SR zahraničný žiadateľ doloží registráciu na Daňovom úrade SR
  • Príloha – čestné vyhlásenie žiadateľa (v prípade ak je žiadateľ zdravotne ťažko postihnutá osoba) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať eKasu.
  • Príloha – kópia preukazu ZŤP (v prípade ak v čestnom vyhlásení vyznačíte možnosť: povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované služby/tovar, napr. občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím).

 

Prihlášku spolu s prílohami zašlite najneskôr do 15. 11. 2022 na e-mailovú adresu:
sara.matys@trencin.sk
julius.holec@trencin.sk 

alebo na adresu:
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Sára Matys
Soblahovská 65
912 50 Trenčín

Kontakt v prípade ďalších otázok: 0902 911 202 (v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 hod.) – Sára Matys, MHSL, m.r.o., Trenčín.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!