Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Trenčín je školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu Trenčín.

 • V našom centre špeciálno-pedagogického poradenstva poskytujeme komplexnú špeciálnopedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu;
 • Spolupracujeme so zákonnými zástupcami detí podľa odseku 1 a ďalšími fyzickými osobami, ktoré sa na ich výchove a vzdelávaní podieľajú;
 • Vyhľadávame a vedie evidenciu detí podľa odseku 1;
 • Podieľame sa na zabezpečovaní kompenzačných, reedukačných a špeciálnych učebných pomôcok deťom podľa odseku 1 podľa ich individuálnych potrieb, učí ich tieto pomôcky využívať a prehodnocuje ich účinnosť využívania u užívateľa;
 • Poskytujeme ambulantnú poradenskú činnosť pre deti podľa odseku 1 v rodine, v škole alebo v školskom zariadení vrátane poskytovania odbornej pomoci deťom a pedagogickým zamestnancom terénnym špeciálnym pedagógom a formou krátkodobých pobytov dieťaťa alebo zákonných zástupcov s dieťaťom v tomto zariadení;
 • Sme poverení metodickým vedením ostatných CŠPP Trenčianskeho kraja a poskytujeme odborno-metodickú a materiálno-technickú pomoc odborným zamestnancom centier špeciálno-pedagogického poradenstva a školským špeciálnym pedagógom. 
Aké služby ponúkame?
 • Posudzovanie školskej pripravenosti detí v predškolskom veku so zdravotným postihnutím;
 • Psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika a poradenstvo u detí so zdravotným postihnutím a vývinovými poruchami;
 • Starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;
 • Poradenstvo v otázkach profesijného vývinu a voľby povolania;
 • Poradenské služby pri aktuálnych krízových situáciách;
 • Riešenie adaptačných a socializačných problémov detí;
 • Rozvoj detí a eliminácia ich ťažkostí prostredníctvom intervenčných a stimulačných programov:
 1.   Kuprev
 2.   Stimulačný program podľa B.Sindelárovej
 3.   FIE – intervenčný program inštrumentálneho obohacovania R.Feuersteina
 4.   DysCom SK – počítačový program
 5.   Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina
 6.   Stimulačný program pre klientov s ťažkým a viacnásobným postihnutím (Bazálna stimulácia v multisenzorickom prostredí Snoezelen)
 7.   Šimonove pracovné listy
 8.   HRV – Biofeedback
 9.   FONO program I.
 10.   Visual reading
 11.   Sfumato

Naše centrum Vám poskytuje starostlivosť BEZPLATNE

Kde nás nájdete?

CŠPP
Ľ.Stárka 12 /za mostami/
911 01 Trenčín

tel.: 0948/853 113
e-mail: cspptn@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/CSPPTrencin
web: https://szsitrencin.edupage.org/text6/

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!