Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín je školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Trenčín.

Riaditeľ zariadenia: PaedDr. Dana Zikmund Perašínová, PhD.
email: dana.zikmund@cpppaptn.sk

Poskytujeme poradenstvo, terapiu deťom, mládeži, rodičom a pedagógom. Vážime si každého kto sa s dôverou na nás obráti a snažíme sa pomáhať so srdcom a s profesionálnym prístupom. Ponúkame odbornosť a profesionalitu, nájdete u nás priestor pre dôverný a diskrétny rozhovor a spolu s Vami a so školou spoločne hľadáme riešenia s ktorými sa snažíme pomôcť Vášmu dieťaťu.
 
Poskytujeme bezplatnú starostlivosť deťom od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí, pedagogickým zamestnancom.

Hlavná náplň práce
  • poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania
  • posudzovanie školskej pripravenosti detí v predškolskom veku
  • komplexná psychologická, špeciálnopedagogická starostlivosť a sociálna činnosť
  • poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie a voľby povolania
  • poradenské služby pri aktuálnych krízových situáciách
  • preventívna starostlivosť a pomoc pri odstraňovaní sociálno-patologických javov
  • identifikovanie nadaných a talentovaných žiakov a usmerňovanie ich vývinu
  • kariérové poradenstvo, skupinový program na reorientáciu žiakov a študentov základných a stredných škôl, poradenstvo so špecifickým zreteľom na neadekvátnu voľbu povolania
  • osobnostné ťažkosti, emočné problémy, ťažkosti v sociálnom kontakte, poruchy pozornosti, tréma a pod.
  • metodická pomoc výchovným poradcom, koordinátorom prevencie, pedagógom v materských, základných aj stredných školách, odborným zamestnancom – školským psychológom a školským špeciálnym pedagógom. Má formu pravidelných periodických stretnutí, prípadne inú podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb.
Kde nás nájdete?

O služby je potrebné požiadať vopred – osobne, telefonicky alebo písomne:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Trenčín
Kukučínova 473
911 01 Trenčín

tel.: 032/ 7436 152
mob: 0901 711 744
e-mail: cpppaptn@cpppaptn.sk
web: www.cpppaptn.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!