Otázky a odpovede

Téma: Rozvoj mesta

Dobrý deň,

1.) v mestskej časti Zlatovce vzniká nové sídlisko - Vinohrady. Viete mi, prosím, povedať, či bude ulica Na Kamenci (konkr. v oblasti reštaurácie BOSCO) upravená v blízkej budúcnosti? Komunikácia je naozaj vo veľmi zlom stave + tým, že po nej neustále jazdia veľké a ťažké nákladné autá, tak je neustále viac a viac rozrúšaná....

2.) Moja druhá otázka sa týka tak isto rovnakej oblasti. Za reštauráciou BOSCO vznikajú 2 bytové domy a celá nová ulica Tramínová s rodinnými domčekmi - bungalovmi.
Viete sa mi vyjadriť, prosím Vás, k tomu, či aj ďalej bude postupovať rozvoj tejto mestskej časti? Bude tam plánované nejaké obchodné centrum, príp. iné služby atď...?

Ďakujem veľmi pekne.

Odpoved:

Ján Korienek, vedúci útvaru investícií, 12.4.2019

Vybudovanie cyklotrasy na Kamenci, vrátane chodníka a rekonštrukcie komunikácie je v štádiu odsúhlasenia nenávratného finančného príspevku z IROP.

Adriana Mlynčeková, poverená vedením útvaru územného plánovania:
Lokalita, ktorá je predmetom otázky, je v zmysle platného územného plánu definovaná obytnými regulatívmi, ktoré umožňujú výstavbu rodinných aj bytových domov. Tieto regulatívy zároveň umožňujú aj výstavbu vybavenosti, t.j. obchody, služby, administratíva, šport a pod., mesto však takúto vybavenosť ako svoju investíciu neplánuje. Územný plán však dáva všetky predpoklady na to, aby investori mohli túto vybavenosť v prípade záujmu realizovať. Z hľadiska dopravy taktiež územný plán uvažuje aj so vznikom nových dopravných koridorov v tomto území. V prípade záujmu o informácie o budúcom rozvoji tohto územia, čo súvisí s grafickou časťou územného plánu mesta, je potrebné obrátiť sa priamo na Útvar územného plánovania MsÚ Trenčín, ktorý je kompetentný v tejto veci.

Iveta Kubišová, útvar stavebný a životného prostredia:
Stavebný úrad zatiaľ žiadnu žiadosť o stavebné povolenie pre obchodné centrum ani iné služby neeviduje.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!