Otázky a odpovede

Téma: Stavebný poriadok

Ešte by som sa rada spýtala, balkóny alebo s podpornými konštrukciami (stĺp) alebo bez - sa počítajú do zastavanej plochy? Ďakujem

Odpoved:

Adriana Mlynčeková, vedúca útvaru územného plánovania:, 14.1.2019

Definícia odsadeného podlažia je v Záväznej časti ÚPN mesta Trenčín, v znení zmien a doplnkov, charakterizovaná takto: Odsadené podlažie je posledným podlažím budovy, ktorého plocha je o odsadenie menšia ako plocha predchádzajúceho (predposledného) podlažia. Pri rodinných domoch, bytových domoch a polyfunkčných bytových domoch je minimálne požadované odsadenie podlažia zo strany ulice rovné výške typického podlažia objektu, pri ostatných objektoch 2/3 výšky typického podlažia objektu.
Maximálna zastavanosť je definovaná nasledovne: Je to pomer medzi plochou zastavanou pozemnými stavbami (v zmysle §43a, ods. 2, stavebného zákona) a plochou mestského bloku, resp. jeho alikvótnej časti, ktorej sa týka navrhovaný zámer.
Riešenie balkónov z tohto hľadiska Záväzná časť ÚPN nešpecifikuje, je potrebné postupovať v intenciách stavebného zákona. Logicky však napríklad balkóny s podpornou konštrukciou, t.j. na stĺpoch, do zastavanosti počítať treba, keďže stĺpy, resp. podporná konštrukcia, je pevne spojená so zemou.
Ak ide o odsadené podlažie, Záväzná časť ÚPN ho definuje inak, ako STN, ktorá hovorí o max. 50% ploche odsadeného podlažia oproti predchádzajúcemu poslednému podlažiu. Nakoľko Záväzná časť ÚPN, ako aj celkovo ÚPN, je schvaľovaný ako VZN, je to forma mestského zákona.
V každom prípade Vám odporúčame konzultovať konkrétny zámer, resp. akúkoľvek investíciu, ktorá je predmetom jej otázky, na našom útvare.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!