Výberové konanie na voľné miesto referenta pre kultúrne služby a propagáciu

21. 2. 2020

Útvar kultúrno-informačných služieb hľadá referenta pre kultúrne služby a propagáciu. Ak máte záujem, svoju žiadosť o pracovné miesto zašlite do 2. 3. 2020.

Mesto Trenčín v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Trenčíne.

Názov funkcie: referent pre kultúrne služby a propagáciu

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok – 1,0 na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti

Organizačný útvar: Útvar kultúrno-informačných služieb

Predpokladaný nástup: marec 2020 (ASAP)

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné s maturitou, VŠ 1. alebo 2. stupňa

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • znalosť hudobnej a divadelnej scény
 • samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, koncepčné a analytické myslenie, flexibilnosť, zodpovednosť
 • vodičský preukaz skupiny B
 • výhodou je prax v obore, prípadne publikačná činnosť

Mzdové podmienky: Základná mzda –  od 800 € brutto + výkonnostné príplatky.

Charakteristika pracovného miesta:

 • marketing mestských podujatí
 • príprava a realizácia kultúrnych programov mesta,
 • spolupráca pri organizácii jarmokov
 • administratíva zmlúv a objednávok a dotácií ktoré poskytuje mesto žiadateľom
 • písanie projektov na žiadosti o dotácie z verejných zdrojov na podujatia mesta

Špecifiká práce:

 • práca aj mimo bežného pracovného času a cez víkendy

Uchádzači o uvedené pracovné miesto prihláste sa elektronickou poštou na uvedený kontakt najneskôr do 28.2.2020 do 14.00 h.

Kontakt

JUDr. Katarína Patková
vedúci kancelárie prednostu
Mesto Trenčín
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín
tel.: 032/6504 255
mobil: 0902 911 142
e-mail: vyberove.konanie@trencin.sk

Mesto Trenčín si vyhradzuje právo pozvať na výberové konanie len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky. Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní osobitnou pozvánkou s uvedením miesta a času konania pohovoru elektronickou poštou (e-mail) alebo telefonicky. V prílohe č. 1 sa nachádza Informovanie o spracúvaní osobných údajov na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Informovanie o spracúvaní osobných údajov na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie

Informovanie o spracúvaní osobných údajov na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie

Osobným doručením, doručením listovou zásielkou alebo zaslaním mailovou poštou  nám poskytujete osobné údaje obsiahnuté vo Vašom životopise za účelom evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej  len „Nariadenie EU“) v informačných systémoch prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 91164 Trenčín, tel.032/6504311, mail: trencin@trencin.sk

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk

Právny základ spracovania osobných údajov: zmluva

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: súdy, orgány činné v trestnom konaní, advokáti poskytujúci prevádzkovateľovi právne služby, inšpektorát práce, ďalšie orgány štátnej moci a kontrolné orgány

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude uskutočnený

Doba uchovávania osobných údajov: 1 rok odo dňa poskytnutia osobných údajov (životopis), žiadosť o zamestnanie bude archivovaná v zmysle registratúrneho poriadku prevádzkovateľa. Po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo v prípade uzavretia pracovnoprávneho vzťahu budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 Nariadenia EU.

Poučenie o právach dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov  nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.

Dotknutá osoba má právo podať podnet na šetrenie v zmysle §100 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pokiaľ má podozrenie, že s jej osobnými údajmi je nakladané nezákonným spôsobom alebo ak spracovaním jej osobných údajov alebo porušením bezpečnosti spracovania došlo k porušeniu jej práv, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64, osobne do podateľne  alebo elektronicky na email  oou@trencin.sk kontakt  na  zodpovednú osobu  zodpovednaosoba@somi.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!