Výberové konanie na riaditeľa materskej školy

27. 2. 2020

Mesto Trenčín v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa(ky) Materskej školy, Na dolinách 27, Trenčín

Kvalifikačné predpoklady:

 • vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • absolvovanie prvej atestácie,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
 • občianska bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady uchádzačov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník, motivačný list,
 • návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z.

Uzávierka prihlášok: 19. 3. 2020

Prihlášky posielajte na adresu:

Mestský úrad Trenčín – útvar školstva

Mierové námestie 2

911  64 Trenčín

Obálku označte „Výberové konanie: Materská škola, Na dolinách 27, Trenčín – Neotvárať!“

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!