Výberové konanie na riaditeľa materskej školy

22. 5. 2019

Mesto Trenčín podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy na Ulici M. Turkovej 5 v Trenčíne.

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • vykonanie prvej atestácie pre príslušný stupeň požadovaného vzdelania a príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca podľa § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona č. 317/2009 Z.z.,
 • znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť,
 • osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z.z.,
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • aktívna znalosť práce s PC ( Word, Excel, internet),
 • občianska bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z.

Požadované doklady uchádzačov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška),
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, o vykonaní 1. atestácie a v prípade absolvovania funkčného vzdelávania podľa § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. aj doklad o jeho ukončení,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník, motivačný list,
 • návrh koncepcie rozvoja školy,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti.

Uzávierka prihlášok: 11. 6. 2019

Prihlášky posielajte na adresu: Mestský úrad Trenčín – útvar školstva, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín.

Obálku označte „Výberové konanie, názov a sídlo príslušnej materskej školy“.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!