Pracovná ponuka na vedúceho Útvaru školstva MsÚ Trenčín

1. 7. 2019

Mesto Trenčín podľa ustanovenia  § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Útvaru školstva MsÚ Trenčín.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s kvalifikačnou požiadavkou na vyučovanie v základnej škole alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa právnického alebo ekonomického smeru
 • najmenej 5 rokov odbornej praxe
 • prax v riadení

Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • znalosť príslušnej legislatívy (zákony: č. 245/2008 Z.z, č. 596/2003 Z.z, č. 597/2003 Z.z, č. 317/2006 Z.z., č. 564/2004 Z.z. a Nariadenia vlády č.668/2004 Z.z., NV č. 630/2008 Z.z., v znení neskorších zmien a doplnkov)
 • znalosť zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť
 • osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z.z.
 • ovládanie štátneho jazyka
 • aktívna znalosť práce s PC ( Word, Excel, internet), vodičský preukaz skupiny B

Požadované doklady uchádzačov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania – motivačný list
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti

Platové podmienky: Nástupná mzda od 1300 € brutto v závislosti od odpracovaných rokov a odborných skúseností z praxe, výkonnostné príplatky.

Uzávierka prihlášok: 19.7.2019

Prihlášky posielajte na adresu: Mestský úrad Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín.

Obálku označte „Výberové konanie – vedúci útvaru školstva“.

Mesto Trenčín si vyhradzuje právo pozvať na výberové konanie len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky.

Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní osobitnou pozvánkou s uvedením miesta a času konania pohovoru elektronickou poštou (e-mail).

 

Informovanie o spracúvaní osobných údajov na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie

Osobným doručením, doručením listovou zásielkou alebo zaslaním mailovou poštou  nám poskytujete osobné údaje obsiahnuté vo Vašom životopise za účelom evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej  len „Nariadenie EU“) v informačných systémoch prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 91164 Trenčín, tel.032/6504311, mail: trencin@trencin.sk

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk

Právny základ spracovania osobných údajov: zmluva

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: súdy, orgány činné v trestnom konaní, advokáti poskytujúci prevádzkovateľovi právne služby, inšpektorát práce, ďalšie orgány štátnej moci a kontrolné orgány

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude uskutočnený

Doba uchovávania osobných údajov: 1 rok odo dňa poskytnutia osobných údajov (životopis), žiadosť o zamestnanie bude archivovaná v zmysle registratúrneho poriadku prevádzkovateľa. Po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo v prípade uzavretia pracovnoprávneho vzťahu budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely. Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 Nariadenia EU.

Poučenie o právach dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov 
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov  nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.

Dotknutá osoba má právo podať podnet na šetrenie v zmysle §100 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pokiaľ má podozrenie, že s jej osobnými údajmi je nakladané nezákonným spôsobom alebo ak spracovaním jej osobných údajov alebo porušením bezpečnosti spracovania došlo k porušeniu jej práv, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64, osobne do podateľne alebo elektronicky na email: oou@trencin.sk

Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk

 

 

 

 

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!