Centrum voľného času prijme vychovávateľa/vychovávateľku

23. 11. 2022

Centrum voľného času Trenčín v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste v Centre voľného času.

Názov funkcie: Vychovávateľka – pracovný pomer na zastupovanie počas materskej dovolenky

Predpokladaný nástup: január 2023

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok

Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupňa, VŠ I. stupňa

Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. a v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v príslušnej kategórii vychovávateľ.

Iné kritéria a požiadavky:

 • Bezúhonnosť
 • Zdravotná spôsobilosť
 • Práca s PC
 • Znalosť Aj  – vítaná
 • Samostatnosť, kreativita, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, tímová spolupráca, flexibilnosť, zodpovednosť

Charakteristika pracovného miesta:  

 • Vedenie tanečných a pohybových záujmových útvarov
 • Príprava a organizácia príležitostných aktivít
 • Príprava a organizácia denných mestských táborov
 • Organizácia predmetových olympiád vyhlásených MŠ SR
 • Príprava a organizácia výchovno – vzdelávacích programov pre školy
 • Zapájanie sa do projektov
 • Konzultačná, poradenská a metodická činnosť

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o prijatie do pracovného pomeru:

 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní (kópie)
 • prehľadom pedagogickej praxe
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • súhlasom so spracovaním osobných údajov

Mzdové podmienky: od 1028,50 € v závislosti od stupňa dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedený kontakt do 31.12. 2022.

Kontakt:

Mgr. Jaroslava Kašičková Depešová

Riaditeľka Centra voľného času

Východná 9

91108 Trenčín

Tel: 032/743 3502

Mobil: 0902 911 174

e-mail: kasickova@cvctn.sk

Len uchádzači spĺňajúci všetky kvalifikačné predpoklady a požiadavky môžu byť telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Príloha č.1

Informovanie o spracúvaní osobných údajov na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie

Osobným doručením, doručením listovou zásielkou alebo zaslaním mailovou poštou  nám poskytujete osobné údaje obsiahnuté vo Vašom životopise za účelom evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej  len „Nariadenie EU“) v informačných systémoch prevádzkovateľa, t. j. Centru voľného času.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude uskutočnený

Doba uchovávania osobných údajov: 1 rok odo dňa poskytnutia osobných údajov (životopis), žiadosť o zamestnanie bude archivovaná v zmysle registratúrneho poriadku prevádzkovateľa. Po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo v prípade uzavretia pracovnoprávneho vzťahu budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Poučenie o právach dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov  nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.

Dotknutá osoba má právo podať podnet na šetrenie v zmysle §100 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pokiaľ má podozrenie, že s jej osobnými údajmi je nakladané nezákonným spôsobom alebo ak spracovaním jej osobných údajov alebo porušením bezpečnosti spracovania došlo k porušeniu jej práv, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke CVČ zverejnila všetky povinné informácie   nachádzajúce sa v zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb. Jednotlivé informácie sa môže dotknutá  osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby: www.informovanie.osobnyudaj.sk alebo www.osobnyudaj.sk/informovanie. V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe u ekonómky CVČ.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!