Vianočné trhy 2018 – podmienky prenájmu

VIANOČNÉ TRHY 2018 – podmienky prenájmu predajných miest s občerstvením a nápojmi na Mierovom námestí v Trenčíne v období od 5. 12. do 23. 12. 2018 počas Vianočných trhov 2018 (ďalej len „podmienky“)

 

Všeobecné podmienky

Prenajímateľ: Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Sídlo: Soblahovská 65, 912 50 Trenčín
Zastúpenie: Ing. Roman Jaroš, poverený vedením organizácie
IČO: 37 920 413
DIČ: 2021916083
Register: Zriaďovacia listina Mesta Trenčín, schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, číslo 451, zo dňa 16. 12. 2004
Kontaktné osoby: Jarmila Blašková, tel.: 032/6504705, e-mail: jarmila.blaskova@trencin.sk
Bc. Gabriela Chorvátová, tel.: 032/6505 148, e-mail: gabriela.chorvatova@trencin.sk

 

OBSAH A DEFINÍCIA POJMOV

I. Predmet nájmu
II. Účel nájmu
III. Trvanie nájmu a úhrada nájomného

Časť 1: Oznámenie o vyhlásení elektronickej aukcie na prenájom stánkov s občerstvením a nápojmi
Časť 2: Oznámenie o vyhlásení výberového konania na prenájom stánkov s občerstvením typu gastronomické lahôdky

Zábezpeka – záloha za drevený uzamykateľný stánok, ktorá sa vráti nájomcovi pri odovzdaní stánku za predpokladu, že stánok vráti v pôvodnom stave, nepoškodený
Kaucia – záloha pri vstupe do elektronickej aukcie / prihlásení do výberového konania

 

I. PREDMET NÁJMU

Predmetom nájmu je  12 drevených uzamykateľných stánkov (stánky č.1 – 12). Z toho je:

 • 5 stánkov na predaj občerstvenia a nápojov (stánky č. 1, 3, 7, 9, 12)
 • 2 stánky na predaj gastronomických lahôdok (stánky č. 5, 6)[1]
 • 4 stánky na predaj nápojov (stánky č. 2, 4, 10, 11)
 • 1 stánok na predaj čapovanej medoviny, včelích produktov a výrobkov (stánok č. 8)

[1] Nájom týchto stánkov je výsledkom výberového konania podľa Časti 2. týchto podmienok.

 

Stánky 1 a  12 sa každý prenajímajú ako dve predajné miesta (t. z. stánok č. 1 +“stánok“ č. 1a  a stánok č. 12  + „stánok“ č. 12a),  nakoľko pri týchto stánkoch je miesto na postavenie vlastného prístrešku do rozmeru 3 x 3 m („stánky 1a a   12a“).*

Vyššie uvedené stánky sú v nasledovnej štruktúre:

Stánok č. 1 – zabíjačkové špeciality (guláš, klobása, jaternica…) a  Stánok č. 1a – vlastný prístrešok ako „prídavný“ k stánku č. 1

Stánok č. 3 – syrové jedlá teplé

Stánok č. 7 – slovenské tradičné jedlá (napr. halušky, kapustnica, zemiakové placky…)

Stánok č. 9 – rýchle občerstvenie (napr. chlieb s rôznymi nátierkami, lokše s náplňami)

Stánok č. 12 – grilované jedlá + cigánska a Stánok č. 12a – vlastný prístrešok ako „prídavný“ stánok k stánku č. 12

Stánky č.  2, 4, 10, 11 – nápoje. Požiadavky: vianočné alkoholické a nealkoholické nápoje minimálne jeden druh horúceho vianočného nápoja, káva, čaj…

Stánok č. 8 – čapovaná medovina. Požiadavky: medovina, med, včelie produkty a výrobky.

Stánky č. 1, 3, 7, 12 –  občerstvenie a nápoje. Požiadavky: minimálne 2 druhy hotových pokrmov – pokrmov rýchleho občerstvenia s konečnou tepelnou úpravou priamo na mieste, pod konečnou tepelnou úpravou sa rozumie varenie, vyprážanie, grilovanie, pečenie (ohrev nie je konečná tepelná úprava).

Stánok č. 9 – občerstvenie a nápoje . Požiadavky:  minimálne 2 druhy hotových pokrmov, nevyžaduje sa konečná tepelná úprava na mieste.

Stánok č. 5 a 6 – občerstvenie typu gastronomické lahôdky – netradičná ponuka – kulinárske špeciality, ako napr.: polievky, podpecníky, parené buchty, párance, vegetariánske jedlá. Požiadavky: minimálne 2 druhy hotových pokrmov, pokrmov rýchleho občerstvenia s konečnou tepelnou úpravou priamo na mieste. Zakázaný predaj akýchkoľvek alkoholických nápojov (nealkoholické sú povolené). [2]

 

Predaj čapovanej medoviny, včelích produktov a výrobkov je špecialitou stánku č. 8, tzn. nie je povolený predaj týchto produktov v žiadnom inom stánku, ktorých nájom je výsledkom elektronickej aukcie / výberového konania podľa týchto podmienok.

Plán rozmiestnenia a fotodokumentácia stánkov sú prílohou týchto podmienok zverejnených na stránke www.trencin.sk.

Ďalšie podmienky sú uvedené v návrhu nájomnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu týchto podmienok zverejnených na stránke www.trencin.sk.

* (Podľa čl. 5. ods. 2 VZN 7/2017 platí, že pre predajné zariadenie je vyčlenené predajné miesto 3 x 3 m. V prípade, ak plocha predajného zariadenia presahuje v niektorom smere stanovený rozmer predajného zariadenia, predávajúci je povinný uhradiť poplatok za prenájom ďalšieho predajného zariadenia so stanoveným rozmerom (t. j. 3 x 3 m).

[2] Nájom týchto stánkov je výsledkom výberového konania podľa Časti 2. týchto podmienok.

 

II. ÚČEL NÁJMU

Účelom nájmu je predaj občerstvenia, nápojov a gastronomického sortimentu.

Sortiment požadovaný prenajímateľom a ponúkaný nájomcom bude záväznou súčasťou obsahu nájomnej zmluvy. Nájomca je povinný dodržať ponuku tohto sortimentu po celé obdobie nájmu.

V prípade nedodržania tejto podmienky bude prenajímateľ oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy. V takomto prípade bude následne oslovený uchádzač, ktorý sa v elektronickej aukcii podľa časti 1 týchto podmienok / výberovom konaní podľa časti 2 týchto podmienok umiestnil ako ďalší v poradí.

 

III. TRVANIE NÁJMU A ÚHRADA NÁJOMNÉHO

Nájomná zmluva sa uzatvára na obdobie od 5. 12. 2018 do 23. 12. 2018. Nájomca bude povinný prevádzkovať stánok na Vianočnom trhu od 10.00 – 22.00 hod. v období od 5. 12. 2018 do 23. 12. 2018.

Nájomné sa hradí v lehote najneskôr do 5. 11. 2018 na celé obdobie nájmu jednorazovou platbou + zábezpeka za drevený uzamykateľný stánok 150 € (zábezpeka za stánok v zmysle VZN č. 7/2017), ktorá sa vráti nájomcovi pri odovzdaní stánku za predpokladu, že stánok vráti v pôvodnom stave, nepoškodený.

Víťazovi elektronickej aukcie/výberového konania podľa týchto podmienok bude zábezpeka za stánok  započítaná s kauciou – zálohou zloženou uchádzačom pri vstupe do elektronickej aukcie/prihlásení do výberového konania, a rozdiel vo výške 850 € mu bude vrátený v termíne do 20. 11. 2018.

(Ak bude mať nájomca záujem o prenájom stánku aj po 23. 12. 2018 /v čase od  24. 12. 2018 – 31. 12. 2018/, môže požiadať prenajímateľa o uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve, ktorého predmetom bude predĺženie doby nájmu a s tým súvisiaca úprava zmluvy. V uvedenom období je nájomné vo výške 50 €/ deň v súlade s platným VZN. Na uzatvorenie dodatku k zmluve nie je právny nárok).

 


Časť 1.

Oznámenie o vyhlásení  elektronickej aukcie na prenájom stánkov s občerstvením a nápojmi na Mierovom námestí v Trenčíne v období od 5. 12. do 23. 12. 2018 počas Vianočných trhov 2018

Vyhlasovateľ: Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Sídlo: Soblahovská 65, 912 50 Trenčín
Zastúpenie: Ing. Roman Jaroš, poverený vedením organizácie
IČO: 37 920 413
DIČ: 2021916083
Register: Zriaďovacia listina Mesta Trenčín, schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, číslo 451, zo dňa 16. 12. 2004
Kontaktné osoby: Jarmila Blašková, tel.: 032/6504705, e-mail: jarmila.blaskova@trencin.sk
Bc. Gabriela Chorvátová, tel.: 032/6505 148, e-mail: gabriela.chorvatova@trencin.sk

 

I. Elektronická aukcia – základné pojmy (ďalej len EA)

Predmetom elektronickej aukcie je nájom stánkov č. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 

Vyvolávacia cena – minimálna cena za prenájom stánku za celú dobu trvania nájmu, t.j. od 5. 12. 2018 do 23. 12. 2018.

Vstupné kolo – obdobie, počas ktorého sa uchádzači prihlasujú do systému a vkladajú svoje vstupné ponuky a požadované dokumenty. Uchádzačovi sú jeho vlastné údaje prístupné počas celej doby trvania vstupného kola, môže ich meniť a dopĺňať. Uchádzač vidí iba svoju ponuku, jeho ponuku vo vstupnom kole nevidia ďalší uchádzači.

Kontrolné kolo – obdobie, počas ktorého vyhlasovateľ kontroluje všetky údaje a dokumenty uchádzačov. Pre uchádzačov je počas kontrolného kola systém uzatvorený, ich údaje a dokumenty sa už nedajú meniť a dopĺňať. Ak uchádzač nesplní všetky podmienky EA, bude v tomto kole vylúčený z EA. 

Aukčné kolo – čas, počas ktorého sa on-line dražia jednotlivé stánky (každý osobitne), trvá minimálne 20 minút. Všetci účastníci vidia najvyššiu aktuálnu cenovú ponuku a zároveň majú možnosť svoje ponuky upravovať (iba smerom hore).

 

II. ĎALŠIE PODMIENKY elektronickej aukcie

Záujemca o predaj sa musí zúčastniť elektronickej aukcie a to vyplnením prihlášky ku konkrétnej aukcii, ktoré budú zverejnené od 28. 9. 2018 od 9.00 hod. na https://trencin.sk/samosprava/transparentny-trencin/aukcie/ a splniť všetky podmienky pre vstup do Aukčného kola.

 1. Uchádzač musí počas vstupného kola vložiť svoju navrhovanú ponuku, pričom v tomto kole každý účastník bude vidieť iba svoju ponuku. Ponuka musí byť minimálne 950,- € (pri dvojstánku 1900,- €), pričom systém neumožní vložiť nižšiu ponuku. Ak viacero uchádzačov vloží rovnakú ponuku, systém vyhodnotí poradie účastníkov podľa časového hľadiska, t.z. ten uchádzač, ktorý zadal svoju ponuku skôr, bude systémom umiestnený na vyššie miesto v poradí, ako ten uchádzač, ktorý zadal cenu neskôr.
 2. Uchádzač musí počas vstupného kola (najneskôr do jeho skončenia) predložiť vyhlasovateľovi aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary, ktoré sú predmetom EA – vloží ho ako prílohu. Uvedené (doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce) sa nevyžaduje (a uchádzač nebude vylúčený) v prípade ak má uchádzač aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri na stránke www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk. V tomto prípade si oprávnenie uchádzača poskytovať služby/dodávať tovary overí vyhlasovateľ.
 3. Uchádzač musí počas vstupného kola predložiť (vloží ako prílohu) podrobnú špecifikáciu sortimentu predaja, ktorý sa v danom stánku vyžaduje a uviesť:
  a)    aké nápoje bude predávať: vianočné alkoholické a nealkoholické nápoje – požadujeme minimálne 1 druh vianočného horúceho nápoja[1]
  b)   aké občerstvenie bude predávať: požadujeme minimálne 2 druhy hotových pokrmov, pokrmov rýchleho občerstvenia s konečnou tepelnou úpravou priamo na mieste, gastronomického sortimentu typického pre adventné obdobie a oslavy Vianočných sviatkov, najmä: kapustnica, cigánska pečienka, husacia pečienka, zabíjačkové špeciality, plnené lokše, pečené klobásy, grilované špeciality a pod. Za gastronomický sortiment typický pre adventné obdobie nepovažujeme párok v rožku, hranolky, varené párky, varená kukurica, a pod.

  V stánkoch č. 1, 3, 7, 12 požadujeme minimálne 2 druhy hotových pokrmov –  pokrmov rýchleho občerstvenia s konečnou tepelnou úpravou priamo na mieste, pod konečnou tepelnou úpravou sa rozumie varenie, vyprážanie, grilovanie, pečenie (ohrev nie je konečná tepelná úprava). V stánku č. 9 požadujeme minimálne 2 druhy hotových pokrmov, no nepožadujeme konečnú tepelnú úpravu na mieste
  Dodržanie požiadaviek na gastronomický sortiment určený pre daný stánok  bude základným kritériom pre zaradenie uchádzačov do elektronickej aukcie.

 4. Uchádzač o predaj občerstvenia musí počas vstupného kola doložiť (vloží ako prílohu) doklad o ambulantnom predaji:
  • predbežné stanovisko RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva) o ambulantnom predaji v Trenčíne v drevenom uzamykateľnom stánku. Predbežné stanovisko vydá RÚVZ Trenčín na základe písomnej žiadosti bezplatne, alebo
  • rozhodnutie o ambulantnom predaji (napr. predajcovia, ktorí už predávali v Trenčíne a majú platné rozhodnutie z RÚVZ Trenčín pre drevený uzamykateľný stánok.)
 5. Uchádzač o predaj čapovanej medoviny, medu, včelích produktov a výrobkov (stánok č. 8) musí počas vstupného kola doložiť (vloží ako prílohu) potvrdenie o registrácii:
  • vydáva RVPS (Regionálna potravinová a veterinárna správa) o povolenom chove včiel, o stáčaní  medu a výrobe medoviny, a
  • predbežné stanovisko RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva) o ambulantnom predaji. Predbežné stanovisko vydá RÚVZ Trenčín na základe písomnej žiadosti bezplatne, alebo
  • rozhodnutie o ambulantnom predaji
 6. Uchádzač musí počas vstupného kola vložiť na účet MHSL, m.r.o., Trenčín kauciu k elektronickej aukcii vo výške 1000,- €.
  Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Trenčín
  IBAN: SK93 7500 0000 0040 1657 2335
  SWIFT/BIC: CEKOSKBX
  VS: 32221

  Do poznámky uviesť obchodný názov, pod ktorým sa uchádzač bude zúčastňovať elektronickej aukcie a identifikačné číslo aukcie (ID), pre identifikáciu platby. Scan dokladu vloží ako prílohu počas vstupného kola.

  Úspešnému uchádzačovi bude pri uzavretí nájomnej zmluvy kaucia započítaná  so zábezpekou vo výške 150 € v zmysle nájomnej zmluvy.

  Termín vrátenia zábezpeky a kaucie:

  • pri predaji do 23. 12. 2018 bude zábezpeka  (150 €) vrátená do 25. 1. 2019,
  • pri zvolení predĺženého predaja v termíne od 24. 12. 2018 do 31. 12. 2018 bude zábezpeka (150 €) vrátená najskôr po 25. 1. 2019.
   Kaucia (1000 € v prípadne neúspešného uchádzača, 850 € /po započítaní so zábezpekou / v prípade úspešného uchádzača) bude vrátená v termíne do 20. 11. 2018.
 7. Uchádzač musí počas vstupného kola predložiť (vloží ako prílohu) – scan strany „ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU“ z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice.
  V prípade, že ide o predajcu s preukazom ZŤP, ten predloží scan preukazu ZŤP – obe strany.

Uchádzači, ktorí vyššie uvedené podmienky nesplnia, prípadne splnia iba čiastočne, resp. neúplne (nepriložia požadované doklady/predložené doklady nebudú spĺňať požiadavky uvedené v tomto oznámení alebo neuhradia kauciu), budú z EA vylúčení ešte pred začiatkom Aukčného kola.

[1] Predaj čapovanej medoviny, včelích produktov a výrobkov je špecialitou stánku č. 8, tzn. nie je povolený predaj týchto produktov v žiadnom inom stánku, ktorých nájom je výsledkom elektronickej aukcie/výberového konania podľa týchto podmienok.

 

III. ELEKTRONICKÁ AUKCIA

 1. Jednotlivé stánky sa dražia individuálne, každý osobitne.
 2. Vstupné kolo pre všetky EA sa bude konať od 28. 9. 2018 od 9.00 h do 16. 10. 2018 do 9.00 h.
 3. Kontrolné kolo pre všetky EA bude začínať 16. 10. 2018 od 9.00 h a bude trvať až do začiatku konkrétnej EA.
 4. Elektronické aukcie sa uskutočnia dňa:
  24. 10. 2018 Aukčné kolo:
  EA 1 od 8.00 do 8.20  –  stánok 1, 1a – vyvolávacia cena     1900 €
  EA 2 od 10.30 do 10.50  –  stánok 2 –  vyvolávacia cena      950 €
  EA 3 od 13.00 do 13.20 – stánok 3 – vyvolávacia cena         950 €
  EA 4 od 15.30 do 15.50 – stánok 7 –  vyvolávacia cena        950 €

  25. 10. 2018 Aukčné kolo
  EA 5 od 8.00 do 8.20   – stánok 4 –  vyvolávacia cena          950 €
  EA 6 od 10.30 do 10.50  –  stánok 9 –  vyvolávacia cena      950 €
  EA 7 od 15.30 do 15.50 – stánok 11 –  vyvolávacia cena      950 €

  26. 10. 2018 Aukčné kolo
  EA 8 od 8.00 do 8.20  –  stánok 10 –  vyvolávacia cena        950 €
  EA 9 od 10.30 do 10.50  –  stánok 8 –  vyvolávacia cena      950 €
  EA 10 od 15.30 do 15.50 – stánok 12, 12a  –  vyvolávacia cena 1900 €

  Záujemcovia ponúkajú svoju konečnú cenu za stánok. Vo vyvolávacej cene za stánok sú zahrnuté energie za celú dobu nájmu.
  Účastník, ktorý nesplní vo vstupnom kole podmienky účasti EA, bude počas kontrolného kola vyradený a nebude mu umožnený vstup do Aukčného kola.
  Každý stánok sa draží individuálne podľa priloženej mapy s presným označením stánkov a sortimentu v nich. Stánky č. 1 a č. 12  sa každý draží ako dve predajné miesta, pretože na vydražené miesto je možné k nim pristaviť prístrešok 1a, 12a. Požiadavky na  prístrešok 1a, 12a: maximálny rozmer 3 x 3 m, farba oplachtovania prístrešku biela, červená alebo béžová, bezpečné ukotvenie, v dobrom technickom stave, nepoškodené, bez reklamných nápisov a dekorácií. Za prístrešok sa nepovažuje príves, automobil, predajné vozidlo, plechový, alebo drevený stánok a pod.

 5. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet dražby (e-aukcie). Hodnotí sa výška nájmu za celé obdobie trvania zmluvy. Po ukončení všetkých aukcií budú účastníkom aukcií doručené oznámenia prostredníctvom aukčného systému o úspešnosti, resp. neúspešnosti ponuky a všetkým účastníkom bude zaslaný Súhrnný protokol.
  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť s tým istým účastníkom aukcií len jednu nájomnú zmluvu k jednému stánku.
  Tomu účastníkovi aukcie, ktorého cena bude po ukončení aukcie najvyššia, bude po ukončení všetkých aukcií zaslaný mail za účelom, aby potvrdil cenu, ktorú ponúkol v elektronickej aukcii. V prípade, ak cena nebude zo strany účastníka potvrdená v termíne uvedenom v predmetnom e-maile (a ktorá nebude kratšia ako 1 pracovný deň odo dňa odoslania mailu), vyhlasovateľ bude toto konanie považovať za odstúpenie uchádzača od ponuky (kaucia uhradená uchádzačom v tomto prípade prepadá v prospech MHSL, m.r.o., Trenčín) a vyhradzuje si právo osloviť ďalších uchádzačov, v tom poradí, v akom boli ich cenové ponuky v momente ukončenia el. aukcie – počnúc od najvyššej.
  V prípade, že cenová ponuka toho istého účastníka bude najvyššia vo viacerých aukciách, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť nájomnú zmluvu s týmto účastníkom ako víťazom tej aukcie, v ktorej predložil najvyššiu cenovú ponuku zo všetkých aukcií. V ostatných prípadoch (teda tam, kde vyhlasovateľ z dôvodu uvedeného v predchádzajúcej vete neuzavrie nájomnú zmluvu s účastníkom, ktorý predložil najvyššiu cenovú ponuku) si vyhlasovateľ vyhradzuje právo osloviť ďalších uchádzačov v tom poradí, v akom boli ich cenové ponuky v momente ukončenia el. aukcie – počnúc od najvyššej.
 6. Úspešný účastník je povinný v lehote do 31. 10. 2018 doručiť vyhlasovateľovi (na sekretariát MHSL, m.r.o., Trenčín, Soblahovská 65) návrh nájomnej zmluvy vrátane povinných príloh č. 1 a č. 2, ktorý je vyhotovený v súlade s návrhom zmluvy, a ktorý je priložený k týmto podmienkam. Návrh zmluvy musí byť predložený v počte vyhotovení, ktorý je uvedený v Záverečných ustanoveniach návrhu zmluvy.
  Nájomné zmluvy musia byť podpísané účastníkom/účastníkmi, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v záväzkových vzťahoch.
  Úspešný účastník je povinný do predložených návrhov zmlúv uviesť svoje identifikačné údaje, cenu za prenájom, ktorá bude totožná s cenou, ktorú uviedol ako návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v okamihu ukončenia EA a prílohy č. 1 a č. 2.
  V prípade, ak úspešný účastník v lehote do 31. 10. 2018 nedoručí vyhlasovateľovi určený počet vyhotovení návrhu zmluvy vrátane povinných príloh č. 1 a č. 2, na ktorom MHSL, m.r.o., Trenčín trvá, bude toto konanie považované za odstúpenie účastníka od návrhu (ponuky). V tomto prípade si vyhlasovateľ vyhradzuje právo osloviť uchádzača, ktorý sa v elektronickej aukcii podľa časti 1 týchto podmienok umiestnil ako ďalší v poradí.

 

IV. FORMA VÝBERU VÍŤAZA V ELEKTRONICKEJ AUKCII

 1. Víťazom sa stáva účastník, ktorý ponúkol v elektronickej aukcii najvyššiu sumu za konkrétny dražený stánok, okrem prípadu kedy ten istý účastník ponúkne najvyššiu sumu za viac stánkov (vo viacerých aukciách). V takom prípade si vyhlasovateľ vyhradzuje právo uzatvoriť nájomnú zmluvu s týmto účastníkom ako víťazom tej aukcie, v ktorej predložil najvyššiu cenovú ponuku zo všetkých aukcií. V ostatných prípadoch (teda tam, kde vyhlasovateľ z dôvodu uvedeného v predchádzajúcej vete neuzavrie nájomnú zmluvu s účastníkom, ktorý predložil najvyššiu cenovú ponuku) si vyhlasovateľ vyhradzuje právo osloviť ďalších uchádzačov v tom poradí, v akom boli ich cenové ponuky v momente ukončenia el. aukcie – počnúc od najvyššej.
 2. Nájomné za celé obdobie trvania zmluvy uhradí nájomca najneskôr do 5. 11. 2018.
 3. V prípade, že úspešný účastník neuzatvorí nájomnú zmluvu a/alebo neuhradí nájomné v termíne do 5. 11. 2018, ním uhradená kaucia prepadá v prospech MHSL, m.r.o., Trenčín a bude oslovený účastník, ktorý sa v elektronickej aukcii umiestnil ako ďalší v poradí.
 4. MHSL, m. r. o. Trenčín si vyhradzuje možnosť odstúpenia od nájomnej zmluvy v prípade, že jeho ponuka gastronomického sortimentu uvedená v nájomnej zmluve nebude dodržaná po celé obdobie nájmu.

 

V. ĎALŠIE INFORMÁCIE

 1. Zrušenie, zmena podmienok súťaže, odmietnutie návrhov:
  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky tejto súťaže zmeniť. Zmenu uverejní vyhlasovateľ spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.
 2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky tejto súťaže zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu zrušenia. Zrušenie uverejní vyhlasovateľ spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.
 3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu.
 4. Účastníci nemajú právo na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.
 5. Ďalšie podmienky sú uvedené v nájomnej zmluve, ktorá je súčasťou výzvy na účasť v elektronickej aukcii.

 

Časť 2. 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na prenájom stánkov s občerstvením typu gastronomické lahôdky na Mierovom námestí v Trenčíne v období od 5. 12. do 23. 12.2018 počas Vianočných trhov 2018

Vyhlasovateľ: Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Sídlo: Soblahovská 65, 912 50 Trenčín
Zastúpenie: Ing. Roman Jaroš, poverený vedením organizácie
IČO: 37 920 413
DIČ: 2021916083
Register: Zriaďovacia listina Mesta Trenčín, schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, číslo 451, zo dňa 16. 12. 2004
Kontaktné osoby: Jarmila Blašková, tel.: 032/6504705, e-mail: jarmila.blaskova@trencin.sk
Bc. Gabriela Chorvátová, tel.: 032/6505 148, e-mail: gabriela.chorvatova@trencin.sk

 

I. Predmet výberového konania

Predmetom výberového konania je výber 2 nájomcov, ktorí budú poskytovať služby/dodávať tovary (gastronomické lahôdky) v stánku č. 5 a stánku č. 6. Požadujeme minimálne 2 druhy hotových pokrmov, pokrmov rýchleho občerstvenia s konečnou tepelnou úpravou priamo na mieste.

V týchto stánkoch je zakázaný predaj akýchkoľvek alkoholických nápojov. Predaj nealkoholických nápojov je možný (napr.: nealko punč, čaj, káva, čokoláda a iné).

Gastronomickými lahôdkami sa rozumie:

– odlišný typ sortimentu od sortimentu ponúkaného v stánkoch, ktorých nájom je predmetom el. aukcie podľa čl. 1 týchto podmienok;

– netradičná ponuka – kulinárske špeciality, ako napr.: polievky, podpecníky, parené buchty, párance, perky, palacinky, vegetariánske jedlá a iné.

 

II. Kritéria posudzovania ponúk vo výberovom konaní

Po kontrole splnenia podmienok účasti vo výberovom konaní predložené ponuky posúdi vyhlasovateľom určená minimálne trojčlenná výberová komisia podľa týchto kritérií:

a)      atraktivita, netradičnosť ponúkaného gastronomického sortimentu

b)      primeranosť sortimentu k podujatiu

c)      vizualizácia (fotodokumentácia) ponúkaného sortimentu

Tieto kritériá budú posudzované komplexne vo vzájomných súvislostiach.

 

III. Podmienky účasti vo výberovom konaní:

Podmienkou účasti vo výberovom konaní je podanie prihlášky a zloženie kaucie 1000 €.

Písomná prihláška do výberového konania musí obsahovať nasledovné povinné údaje:

 1. presné označenie uchádzača,
  • ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutára, adresu sídla, IČO, označenie bankového spojenia, číslo telefónu, e-mail
  • ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa: meno a priezvisko, adresu miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, označenie bankového spojenia, číslo telefónu, e-mail
 2. presne špecifikovaná ponuka sortimentu predaja + vizualizácia (fotodokumentácia) sortimentu predaja. Ponúkaný tovar uvedený v prihláške bude záväzný a prípadné zmeny a doplnenia nebudú akceptované.
 3. predbežné stanovisko RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva) o ambulantnom predaji v Trenčíne v drevenom uzamykateľnom stánku. Predbežné stanovisko vydá RÚVZ Trenčín na základe písomnej žiadosti bezplatne, alebo rozhodnutie o ambulantnom predaji (napr. predajcovia, ktorí už predávali v Trenčíne a majú platné rozhodnutie z RÚVZ Trenčín pre drevený uzamykateľný stánok.)
 4. Fotokópia dokladu o úhrade kaucie vo výške 1000,- € vloženej na účet MHSL, m.r.o., Trenčín
  Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Trenčín
  IBAN: SK93 7500 0000 0040 1657 2335
  SWIFT/BIC: CEKOSKBX
  VS: 32221
  Do poznámky uviesť obchodný názov, pod ktorým sa uchádzač bude zúčastňovať výberového konania.
  Úspešnému uchádzačovi bude pri uzavretí nájomnej zmluvy kaucia započítaná  so zábezpekou vo výške 150 € v zmysle nájomnej zmluvy.

  Termín vrátenia zábezpeky a kaucie:

  • pri predaji do 23. 12. 2018 bude zábezpeka  (150 €) vrátená do 25. 1. 2019,
  • pri zvolení predĺženého predaja v termíne od 24. 12. 2018 do 31. 12. 2018 bude zábezpeka (150 €) vrátená najskôr po 25. 1. 2019.
   Kaucia (1000 € v prípadne neúspešného uchádzača, 850 € /po započítaní so zábezpekou / v prípade úspešného uchádzača) bude vrátená v termíne do 20. 11. 2018.
 5. Fotokópia strany „ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU“ z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice. V prípade, že ide o predajcu s preukazom ZŤP, ten predloží scan preukazu ZŤP – obe strany.
 6. Fotokópia aktuálneho dokladu o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary, ktoré sú predmetom výberového konania. Uvedené (doklad o oprávnení poskytovať služby/dodávať tovary alebo uskutočňovať práce) sa nevyžaduje (a uchádzač nebude vylúčený) v prípade ak má uchádzač aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri na stránke www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk .V tomto prípade si oprávnenie uchádzača poskytovať služby/dodávať tovary overí vyhlasovateľ.

 

IV. Postup pri výberovom konaní

 1. Písomné prihlášky do výberového konania treba zaslať (prípadne doručiť osobne v pracovných dňoch od 07:00 do 15:00 hod.) v listinnej podobe na sekretariát MHSL, m.r.o., Trenčín, Soblahovská 65, a to v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené presné označenie uchádzača s IČO-m a výrazné označenie heslom:
  Vianočné trhy 2018
  N E O T V Á R A Ť !
  Prihlášky je potrebné doručiť v lehote do 15. 10. 2018.
 2. Výberové konanie pozostávajúce z otvárania obálok a hodnotenia prihlášok výberovou komisiou sa uskutoční dňa 29. 10. 2018 vo veľkej zasadačke MsÚ o 13 h. Otváranie obálok je verejné a hodnotenie výberovej komisie je neverejné.
 3. Oznámenie o výsledku výberového konania bude zverejnené v termíne do 2. 11. 2018 na stránke mesta www.trencin.sk v sekcii „Aktuálne z Trenčína“
 4. Komisia na základe doručených prihlášok po individuálnom posúdení všetkých kritérií určí konečné poradie uchádzačov. Vybratým uchádzačom, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach, vyhlasovateľ písomne zašle žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy spolu s návrhom nájomnej zmluvy, a to do 7 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania.
 5. Vybratý uchádzač je povinný podpísaný návrh nájomnej zmluvy doručiť vyhlasovateľovi  (na sekretariát MHSL, m.r.o., Trenčín, Soblahovská 65) do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti o uzatvorenie nájomnej zmluvy vrátane povinných príloh č. 1 a č. 2. Návrh nájomnej zmluvy je vyhotovený v súlade s návrhom zmluvy, ktorý je priložený k týmto podmienkam. Návrh zmluvy musí byť predložený v počte vyhotovení, ktorý je uvedený v Záverečných ustanoveniach návrhu zmluvy. Ak uchádzač nedoručí vyhlasovateľovi podpísaný návrh nájomnej zmluvy v uvedenej lehote, vyhlasovateľ bude túto nečinnosť uchádzača považovať za odmietnutie návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy. V takom prípade je vyhlasovateľ oprávnený za účelom uzavretia nájomnej zmluvy osloviť uchádzača/uchádzačov podľa poradia ich umiestnenia vo výberovom konaní.
  Nájomné zmluvy musia byť podpísané účastníkom/účastníkmi, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v záväzkových vzťahoch. Úspešný účastník je povinný do predložených návrhov zmlúv uviesť svoje identifikačné údaje a prílohy č. 1 a č. 2.
 6. V prípade, ak vybratý uchádzač nepristúpi k podpisu nájomnej zmluvy, prepadne ním uhradená kaucia v prospech vyhlasovateľa v plnej výške.

 

V. Nájomné

Nájomné za prenájom stánkov v zmysle tejto časti podmienok je určené jednotne a to vo výške stanovenej Všeobecným záväzným nariadením Mesta Trenčín č. 7/2017, ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín, tzn. vo výške 50,- € / deň. V nájomnom za stánok sú zahrnuté energie za celú dobu nájmu.

 

VI. Ďalšie podmienky

 1. Predložené prihlášky nie je možné meniť a dopĺňať a ani ich upravovať po uplynutí termínu určeného na ich doručenie. Prihlášky, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam výberového konania (napr. neúplne vyplnená prihláška, nedoložené doklady), alebo budú doručené po stanovenom termíne, budú Komisiou vyradené.
 2. Podaním prihlášky nevzniká nárok na pridelenie stánku.
 3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie kedykoľvek do uzavretia nájomných zmlúv zrušiť a neuzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadnym záujemcom.
 4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky tohto výberového konania zmeniť. Zmenu uverejní vyhlasovateľ spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky tohto výberového konania.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadnu z doručených prihlášok.
 6. Uchádzač nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s účasťou vo výberovom konaní, prihlášky vrátane príloh nebudú uchádzačom vrátené.
 7. Ďalšie podmienky sú uvedené v nájomnej zmluve, ktorá je súčasťou týchto podmienok.

 

V Trenčíne dňa 18. 9. 2018

v. r. Ing. Roman Jaroš (poverený vedením organizácie)

 

Dokumenty na stiahnutie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!